NGEA04054U Laboratorieteknik & -metoder

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Laboratory Technique and Methods

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i almen laboratorieteknik og metoder til analyse af jord, sedimenter og vand.

 

Målbeskrivelser

Viden:

Prøveudtagningsteknik og -metode, laboratoriesikkerhed, introduktion i laboratoriearbejde, kendskab til almindelige analysemetoder til bestemmelse af kemiske og fysiske egenskaber ved  jord, sediment og vand.


Færdigheder:

 • foretage bestemmelse af pH, kalkindhold, ledningsevne, phosphor, kulstof- og kvælstof-indhold, kornstørrelsesfordeling, indhold af oxider, ombyttelige ioner i jord/sedimenter/vand.
 • Redegøre for anvendelse og funktion af atomabsorptiosspektrofotometer, spektrofotometer, titreringsudstyr, pH-metre, ledningsevnemålere, sigte- og slemmeudstyr for kornstørrelsesbestemmelse.
 • Redegøre for teori og metode for ovenstående analyser og deres hensigtsmæssighed i forhold til konkrete problemstillinger.


Kompetencer:

Analysere og vurdere data fra laboatorieanalyser af jord, sedimenter og vand.
Arbejde selvstændigt med laboratorieanalyser af jord, sedimenter og vand.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser og en 1-dags ekskursion med indsamling af jordprøver. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 152
 • Feltarbejde
 • 12
 • Laboratorie
 • 42
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Skriftlig opgave udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamensugen.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal deltage i laboratorieøvelserne, som er grundlaget for udarbejdelsen af den skriftlige opgave. Ved manglende deltagelse i laboratorieøvelserne kan den studerende ikke deltage i eksamen eller reeksamen, og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af den skriftlige opgave. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.