NGEA04051U Etablering af digitale grundkort

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Making Digital Maps

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i  metoder til etablering af digitale grundkort. Dette omfatter etablering af en referenceramme, opmåling med GPS-udstyr, tilvejebringelse af vektordata fra fly og/eller satellitbilleder, topologi, kartografisk layout og WebGIS.

Målbeskrivelser

Viden:

Detailopmåling med forskellige typer af GPS-udstyr, georeferering af geodata og etablering af topologisk kontrollerede digitale vektorkort i GIS ud fra opmålinger med GPS-udstyr. Etablering af topologisk kontrollerede digitale vektorkort i GIS ud fra data etableret vha. digitalisering af objekter i flybilleder/​​ortofoto/​​satellitbilleder. Kartografiske principper og metoder til formidling af digitale kort på forskellige platforme (WebGIS, DesktopGIS, trykte kort).


Færdigheder:

 • redegøre for definition af en rumlig reference for indsamlede data i felten, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS. 
 • redegøre for valg og anvendelse af transformationsværktøjer i tilpasning data til forskellige referencesystemer. 
 • gennemføre georeferering af data forskellige kilder (flyfoto, satellitbilleder, skannede kort). 
 • redegøre for fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige metoder og udstyr til indsamling af lokaliseringsdata i felten. 
 • anvende opmålingsudstyr til at registrere lokalisering af feltdata i både det natur- og kulturgeografiske fagfelt
 • anvende topologiske metoder for etablere topologisk korrekte digitale kort.
 • anvende kartografiske metoder og principper med henblik på visualisering af kort på forskellige platforme.


Kompetencer:

At kunne vælge det rigtige opmålingsudstyr til indsamling lokaliseringsdata i felten. Sammensætte de indsamlede data med andre digitale geodata. Ekstrahere vektordata fra andre digitale datakilder f.eks. databaser, flyfoto og satellitbilleder. Etablere topologisk korrekte digitale grundkort, der kan anvendes i GIS-analyser. Formidle digitale kort på forskellige platforme målrettet forskellige modtagere.

Se kursushjemmeside på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser og feltarbejde. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
 • Kategori
 • Timer
 • Feltarbejde
 • 12
 • Forberedelse
 • 112
 • Projektarbejde
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives kollektiv og individuel feedback på de studerrendes fremlæggelser af udvalgte emner fra pensum.

Der gives løbende kollektiv og individuel feedback på ogaver, der arbejdes i timerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen.

Den studerende har følgende muligheder:

Vurderes den skriftlige opgave til at have et ikke-acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en ny eller en redigeret opgave.

Vurderes den skriftlige opgave til at have et acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en redigeret opgave eller genafleverer uredigeret opgaven fra den ordinære eksamen.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.