NFYB16004U Stjerner og planeter (Astro2)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Stars and Planets (Astro2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik

 
Kursusindhold

Forståelse af de grundlæggende fysiske egenskaber og processer, der bestemmer stjerner og planeters opbygning og udvikling. Kendskab til hhv. planeters og stjerners opbygning som funktion af deres masse, radius og kemiske sammensætning. Kvalitativ forståelse af sammenhængen mellem observationer og modelberegninger. Anvendelse heraf i litteraturstudier indenfor emnet og i bredere astrofysiske sammenhænge.

 • Det interstellare medium og stjernedannelse.
 • Protoplanetare skiver omkring nydannede stjerner.
 • Planeter omkring andre stjerner.
 • Stjerners struktur.
 • Stjerners udvikling.
Målbeskrivelser

Færdigheder
Kurset tilsigter at den studerende efter bestået kursus

 • kan redegøre for strukturen og de fysiske betingelser i ISM;
 • har kendskab til strukturen og dynamikken i protoplanetare skiver og deres forbindelse til planetdannelse;
 • kan opskrive de metoder, der bruges i dag for eftersøgningen af exoplaneter og demonstrere en forståelse af hvilke tekniske begrænsninger, metoderne lægger på, hvilke planeter man finder;
 • har indsigt i grundligningerne for stjerners struktur;
 • har kendskab til og fysisk forståelse af struktur og udvikling stjerner i hovedseriefasen;
 • har indsigt i struktur og udvikling efter hovedserien til med slutstadiet for stjerner med forskellig masse;
 • har et fysisk funderet kendskab til grundstofdannelse i stjerner ved fusionsprocesser og opbygning af tunge grundstoffer ved r- og s-processer;
 • har overordnet kendskab til stellare observationer og overbevisende kvantitativ forståelse af sammenhængen mellem observationer og teoretiske modeller.

 

Viden
Den studerende opnår en forståelse af planeter og stjerners fysik, samt hvilke fysiske egenskaber der bestemmer deres observerbare egenskaber. Indsigten i de fysiske principper der dominerer planeter og stjerners udvikling, samt kendskab til hvordan simple udviklingsmodeller kan benyttes til fortolkning af observationer.

Kompetencer
Den studerende vil opnå

 • evnen til kritisk tolkning af videnskabelige oversigtsartikler indenfor emnet;
 • evnen til at anvende viden om planet- og stjernedannelse, samt stjernernes struktur og udvikling i andre væsentlige områder i astrofysikken.

Oplyses via kursets websider på Absalon

Kurset forudsætter viden om termodynamik, matematik, mekanik, elektromagnetisme og indledende astronomi svarende til hvad der opnås på første år og første blok af andet år af bacheloruddannelsen i fysik.
Forelæsninger, øvelser og diskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 26
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den løbende evaluering bestående af en ugentlig hjemmeopgave, som skal afleveres og godkendes i løbet af blokken.
De resterende 50% opnås ved mundlig eksamen, af 20 min varighed uden forberedelse. Den studerende vil mindst 3 uger inden eksamen have adgang til en liste med eksamensspørgsmål. Til selve eksamen vil den studerende skulle trække et af spørgsmålene og uden forberedelse, fremlægge problemstillingen, efterfulgt at spørgsmål fra eksaminator til uddybning af eksamensspørgsmålet og resten af pensum.
Løbende bedømmelse og mundtlig prøve skal begge bestås individuelt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Ingen hjælpemidler i forbindelse med den mundlige eksamen.

Alle hjælpemidler tilladt i forbindelse med den løbende evaluering.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Der vil være mulighed for at genaflevere ikke godkendte hjemmeopgaver frem til 2 uger før den mundtlige reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

se læringsmål