NFYB10022U Universets udvikling (UU)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Evolution of the Universe (UU)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik

 
Kursusindhold

At give et overblik over samspillet mellem astro- kerne- og partikelfysik i vores model af universet og træning i at formidle disse emner.
Kurset giver en introduktion til moderne modeller for universet og universets udvikling.
Hver studerende bliver ansvarlig for 1 times undervisning over et emne som er givet af kursusansvarlige.  Da aktiv deltagelse er nødvendigt for at få det optimale udbytte af kurset forventes studerende at møde til alle studenters undervisning.

Målbeskrivelser

Færdigheder
Studerende forventes at kunne:

 • beskrive kosmologiens observationelle fundament
 • redegøre for og lave simple beregninger udfra den grundlæggende fysik bag big bang nukleo-syntesen
 • kende vigtigt tids- og energiskalaer I universets historie
 • redegøre for hvad der menes med mørkt stof og mørk energi samt redegøre for evidensen for eksistensen af disse komponenter.
 • Forklare kræfter via udveksling af partikler og derudfra vurdere kræfternes rækkevidde
 • Beskrive ingredienserne i partikelfysikkens Standard Model
 • beskrive det simpleste kernesystem (deuteronen) og forstå relevans for universets udvikling
 • beskrive moderne eksperimenter som PLANCK, ALICE, ATLAS og deres relevans i forståelse af universets udvikling
 • lave simpelt numeriske beregninger og simuleringer
 • planlægge og afholde forelæsninger om kursets emner
 • finde og udnytte relevante undervisnings materiale
 • planlægge og producere podcast om kursets emner
 • bidrage aktiv til diskussion, både mundtlig til forelæsninger/øvelser og skriftlig på kursets diskussionsforum.

Viden
Der bliver lagt vægt på sammenspillet mellem kerne-, partikel, og astrofysik i vores nuværende forståelse af universets udvikling. Ved udgangspunkt i nye resultater fra eksperimenter (bl.a. PLANCK, ATLAS, ALICE), opbygges der kendskab til big bang, nucleo-synthese (primordial og stellar), standard modellen, quark-gluon plasma, universets ekspansion og stuktur. Kurset sigter også imod at give studerende erfaring i formidling af fysik både faglig ( i form af faglige foredrag og forelæsninger) og til et bredere publikum (i form af podcasts).

Kompetencer
Via kurset drager den studerende på viden fra forskellige grene af fysikken, og bliver i stand til at sammensætte disse til en uddybende, fuldere forståelse af kursets emne.
Kurset giver den studerende erfaring med formidling til forskellige målgrupper. Herunder dækker kurset emner indeholdt i de faglige mindstekrav for undervisningskompetence i fysik.

Forelæsninger, øvelser, præsentationer, numeriske øvelser, diskussion
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • E-læring
 • 20
 • Projektarbejde
 • 40
 • Vejledning
 • 9,5
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 206,0
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Mundtlig prøve, 30 min
Løbende evaluering baseret på en studenterproduceret podcast af ca. 5 minutters varighed over et emne valgt af den studerende, en 45 minutters forelæsning over et emne i kurset givet af kursusansvarlige, og endelig en 30 minutters mundtlig eksamen i eksamensugen.
Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksamens delelementer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

45 minutters foredrag med 48 timers forberedelse

Kriterier for bedømmelse

Se "målbeskrivelse"