NFYA06018U  Datalogi for fysikere (DatF)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Introduction to Computing for Physicists

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
MSc Programme in Physics w. minor subject

Kursusindhold

Kursets sigte er at gøre deltagerne i stand til at udvikle programmel på egen hånd.  Det vil sige, at deltagerne kan skrive kode i et givent programmeringssprog som kan benyttes af dem selv eller andre til at løse fysiske problemstillinger. Deltagerne forventes således at gå fra at være brugere af computer programmer og applikationer til at være udviklere af disse.

Kurset gennemgår de forskellige bestanddele af  et programmeringssprog og deres brug i programskrivning. De forskellige emner bliver introduceret ved forelæsninger, og den studerende får efterfølgende tid til selv at arbejde med stoffet igennem computerøvelser, der alle bygger på simple fysiske og matematiske eksempler.

Undervisningen lægger vægt på introduktionen til et simpelt fortolket programmerings sprog, simpel data visualisering,  brugen af online hjælpe og brugen af standard rutiner.

Yderligerer vil kurset diskutere og benytte processerne i forbindelse med programudvikling, så som problem analyse, programskrivning, fejlfinding, validering og optimering.

Målbeskrivelser

Færdigheder

 • Identificerer og bruge programmeringssprogets almindelige syntaktiske elementer, så som variable, tildeling, og kontrol-udtryk

 • Bruge data strukturer (herunder matrixer [eng. array], kompositer) til beregninger og strukturering af kode

 • Bruge konstruktioner – så som funktioner – til at strukturer løsningsmodeller, minimere mulige fejl, og undgå kode-dubletter

 • Formulerer løsningsmodeller – f.eks. via flow-diagrammer eller pseudokode - som kan implementeres som kode i programmeringssproget

 • Bruge diverse udviklingsværktøjer – så som aflusser – til at finde fejl i kode, eller identificerer flaskehalse i koden.

 • Søge hjælp og finde relevante biblioteksrutiner til brug i implementation af større løsningsmodeller.

Viden

 • Konkret viden om programmeringssprogets syntaks

 • Konkret viden om dokumentations standarder

 • Implementation af bestemte numeriske algoritmer

 • Simpel datavisualisering

Kompetencer

Deltagerne vil kunne udvikle programmel til at løse konkrete fysiske problemstillinger ved hjælp af givne numeriske metoder.  Desuden vil deltagerne kunne kommunikere disse løsningsmodeller og løsninger til andre fysikere.

Online materiale indeholder meget information.
 

Grundlæggende matematisk analyse og lineær algebra svarende til første år på bacheloren i fysik eller nanoscience
Forelæsninger og øvelser
Det forudsættes at den studerende medbringer en laptop med div. software pakker installeret.
Se Absalon for yderligere information om hvilke pakker.

Der kan optræde øvelser i kursusforløbet hvor to eller flere studerende skal arbejde sammen. I den forbindelse bør deltagerne søge at komme til øvelserne.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Eksamen er en skriftlig opgave.
Krav til indstilling til eksamen

7 opgaver skal afleveres og godkendes for at aflevere eksamensopgaven

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt, kan eventuelt ikke-godkendte opgaver afleveres 2 uger inden reeksamen.

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelser

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 24
 • Forberedelse
 • 96
 • Forelæsninger
 • 16
 • Teoretiske øvelser
 • 70
 • I alt
 • 206