NDIA10001U  Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Fundamentals of the Didatics of Science and Mathematics (DidG)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i idræt
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i matematik
MSc Programme in Physics with a Minor Subject
MSc Programme in Geography and Geoinformatics with a Minor Subject

MSc Programme in Biology with a minor subject

MSc Programme in Chemistry with a minor subject

MSc Programme in Computer Science with a minor subject

MSc Programme in Mathematics with a minor subject

Kursusindhold

For at opnå undervisningskompetence i de naturvidenskabelige fag i gymnaiseskolen er der krav om kompetencer i fagdidaktik. Kurset opfylder kravet om fagdidaktik, og gymnasieundervisning bruges derfor som gennemgående eksempel. Kurset giver desuden en generel indføring i naturfagsdidaktik, som er anvendelig på alle uddannelsestrin.

Kurset er opbygget omkring 5 temaer:

 • Begrundelser og læreplaner
 • Teorier om læring og undervisning (herunder modeller for analyse og tilrettelæggelse af undervisning)
 • Arbejdsformer, herunder praktisk arbejde (laboratorie/feltarbejde)
 • Tværfaglighed
 • Evaluering
Målbeskrivelser

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes du at kunne:

 • Analysere begrundelser og målbeskrivelser i officielle retningslinjer for undervisning.
 • Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale.
 • Skitsere korte undervisningsforløb, både enkeltfaglige og tværfaglige (egne fag i samspil med andre fag), den studerende skal specielt kunne: designe, undervise i og analysere konkrete elevopgaver samt begrunde valg af arbejds- og evalueringsformer.
 • Analysere, vurdere og fremme faglig deltagelse.


Færdigheder:
Du vil udvikle færdigheder der gør, at du kan anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning.

Viden 
Du vil opnå viden om fagdidaktisk litteratur, begreber og metoder som angivet under undervisningsmaterialer.

Hvis du vil orientere dig i den type materiale som vi anvender på kurset kan du kigge i: Carl Winsløw: Didaktiske Elementer og Jens Dolin m. fl.: Gymnasiepædagogik, en grundbog.

For aktuelt kursusmateriale, se Absalon.

Bestået kurser på mindst bachelorniveau svarende til mindst 60 ECTS
Ca. 8 timers øvelser samt 2 timers efterlæsning pr. uge
Deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) må påregnes. Kurset kan derfor ikke tages udelukkende som langdistancekursus, og studerende, som har vanskeligt ved at leve op til dette krav, skal kontakte kursusansvarlig inden tilmelding for at høre om alternative muligheder for deltagelse.

Skriftlig feedback på hver af de 5 temaopgaver, i form af peer review og/eller underviserfeedback på mulige forbedringer i opgaven og fremadrettet.

Mundtlig feedback midtvejs i skriveprocessen og på undervisningsøvelser.

Løbende feedback på de studerendes idéer i arbejdsgrupperne.

Feedback i klassetimer og forelæsninger ved brug af interaktive platforme, fx Socrative

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Prøven har 30 minutters forberedelse. Ved eksamen trækkes én af de fem opgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for deltagelse i den afsluttende prøve, at den studerende har afleveret 5 opgaver samt deltaget i et til hvert kursus nærmere angivet antal undervisningsgange, hvor de studerende afprøver undervisningsrollen og sætter deres fag i relation til andre fag.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær. Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt inden eksamen skal kurset følges igen.

 

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 146
 • I alt
 • 206