NDAB24009U Co-design af digital sundhed

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Co-Design of Digital Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik
Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

 

 
Kursusindhold

Kurset giver et overblik over forskellige tilgange til design af digitale sundhedsteknologier og praktisk erfaring med co-design metoder. Formålet er at gøre den studerende i stand til at forstå sammenhæng mellem brugernes problemer og it-baserede løsninger og at kunne afveje styrker og svagheder ved forskellige designmetoder og -teknikker til digital design.

Med udgangspunkt i projektarbejde, vil kurset øve den studerende i at arbejde praktisk og refleksivt med undersøgelser, der er baseret på brugerinvolvering og design. Fokus vil være på hvordan designrettede aktiviteter og -artefakter kan bruges til at udvikle en bedre forståelse for hverdagspraksisser og behov samt digitale sundhedsløsninger til borgere, patienter eller andre sundheds-it brugere.

Efter kurset kan den studerende selvstændigt udvælge, planlægge og facilitere brugerinvolverende designaktiviteter til udvikling af digitale sundhedsløsninger. 

Målbeskrivelser

Viden

 • Redegøre for centrale tilgange til design af digitale sundhedsteknologier 
 • Redegøre for fordele og ulemper ved forskellige designtilgange
 • Demonstrere grundlæggende viden om co-designmetoder og -teknikker 
 • Redegøre for etiske, sikkerheds- og forretningsmæssige udfordringer omkring design af digital sundhed
   

Færdigheder

 • Kan tilrettelægge og facilitere co-design aktiviteter
 • Kan skabe sammenhæng mellem problemer og behov samt løsningsdesign
 • Kan udvælge og prioritere designteknikker til specifikke formål


Kompetencer

 • Kan indgå i gruppearbejde omkring co-design workshops eller lignende designaktiviteter
 • Kan selvstændigt planlægge og udføre en design-baseret undersøgelse med borgere,  patienter eller andre sundheds-it brugere (i henhold til KUs regler for datasikkerhed og fortrolighed).

Undervisningsmateriale udgøres af udvalgte artikler og bogkapitler. 

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Det er ikke et krav, men det vil være en fordel Kurset kræver, at den studerende har indledende kendskab til kvalitative metoder og interaktionsdesign.
Undervisningen vil være projekt- og seminarbaseret og således indeholde en kombination af forelæsninger, projektarbejde, workshops, oplæg fra de studerende selv og evt. oplæg fra relevante forskere eller profesionelle.
Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i sundhed og informatik.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 92
 • Projektarbejde
 • 60
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min. pr studerende
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen
Den individuelle skriftlige rapport (eksamensopgaven) er et oplæg til den mundtlige individuelle eksamen, hvor der vil være en faglig diskussion af rapporten og blive spurgt ind til det samlede pensum.

Individuel eksamensopgave
I løbet af kurset udleveres en eksamensopgave, som udgøres af en individuel skriftlig rapport med et omfang på min. 5 og maks. 10 normalsider (dvs. 2400 anslag inkl. mellemrum) uden bilag og referencer.

For at gå til den mundtlige prøve skal afleveringen (individuel eksamensopgave) være afleveret.
Krav til indstilling til eksamen

Gruppeopgaver 
I løbet af kurset udarbejdes 1-3 obligatoriske gruppeopgaver i relation til kursets centrale temaer. Som udgangspunkt arbejdes i grupper af størrelsen 3-5 studerende. Gruppeopgaverne afleveres som rapporter af et omfang på min. 5 og maks. 10 normalsider (dvs. 2400 anslag inkl. mellemrum) uden bilag og referencer. Aflevering og godkendelse af gruppeopgaver er en forudsætning for indstilling til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Værktøjer, der er baseret på AI, herunder generativ AI/LLM, må benyttes som hjælpemiddel. Det skal af beskrivelsen af metode fremgå, hvordan disse er brugt. Det er den studerendes ansvar at sikre besvarelsens nøjagtighed, integritet og originalitet inklusiv at sikre, at besvarelsen ikke er faktuelt ukorrekt, plagieret eller indeholder materiale med copyright.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Kvalificering til reeksamen opnås ved genaflevering og godkendelse af de obligatoriske opgaver senest 3 uger før reeksamen. Hvis den studerende ikke kan genaflevere en eller flere af de obligatoriske gruppeopgaver pga. manglende deltagelse, så udleveres en ny opgave efter aftale med
underviser. Den nye opgave skal udarbejdes individuelt og afleveres senest 3 uger før reeksame

En ny eksamenopgave udleveres, som består af en individuel skriftlig rapport med et omfang på min. 5 og maks. 10 normalsider (dvs. 2400 anslag inkl. mellemrum) uden bilag og referencer. Der vil ikke være mundtlig eksamen, men den studerende skal aflevere en videopræsentation som tillæg til den skriftilge rapport. Videoen skal være på maks. 5 min. og filen skal være under 50MB og afleveres i MP4 format. 

 

 

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.