NDAB20010U Sundhedsdata og interoperabilitet

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Health Data and Interoperability

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik

Kursusindhold

Høj kvalitet af sundhedsdata har afgørende betydning for behandlingskvalitet, patientsikkerhed, sammenhæng i patientforløb, afregning, kvalitetssikring og forskning. Vurdering af datakvalitet samt pålidelig udveksling af data på tværs af behandlingsenheder og sektorer kræver anvendelse af fælles datastandarder, terminologier og klassifikationssystemer. I dette kursus behandles følgende emner: Indsamling og kvalitetssikring af sundhedsdata (mht. reliabilitet, validitet, aktualitet og fuldstændighed); forskellige typer af data (fx kvalitative vs kvantitative, ustrukturerede vs strukturerede); termer, koder og klassifikationer; kliniske terminologier og klassifikationssystemer (fx ICD-10, SKS og SNOMED-CT); datastandarder (fx Medcom-standarder og HL7); semantisk interoperabilitet; aggregering af sundhedsdata; patientgenererede data (fx PRO).

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de forskellige typer af data, der indsamles og anvendes i sundhedsvæsenet

 • redegøre for de væsentligste kliniske terminologier og klassifikationssystemer, der anvendes i sundhedsvæsenet

 • forklare begrebet interoperabilitet og redegøre for de væsentligste datastandarder, der anvendes i sundhedsvæsenet

Færdigheder

 • analysere og evaluere reliabilitet, validitet, aktualitet og fuldstændighed af konkrete typer af sundhedsdata

 • analysere muligheder og barrierer for indsamling og kvalitetssikring af sundhedsdata

 • analysere muligheder og barrierer for øget anvendelse af fælles datastandarder, terminologier og klassifikationssystemer

 • foreslå og vurdere relevante strategier til at forbedre interoperabilitet og datakvalitet i praksis

 

Kompetencer

 • omsætte teoretiske begreber og modeller til selvstændige analyser af datakvalitet, standarder og interoperabilitet
Forelæsninger, seminarer, gruppeopgaver, hjemmearbejde og skriftlige opgaver.
Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i sundhed og informatik.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 171
 • Studiegrupper
 • 28
 • I alt
 • 269
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, i løbet af kurset
Prøveformsdetaljer
I løbet af kurset udarbejdes fire skriftlige opgaver i relation til kursets centrale temaer. Emnerne for opgaverne fastsættes af underviseren.
To af opgaverne er gruppeopgaver, og to er individuelle. Grupper kan bestå af 2-4 personer. Gruppeopgaverne har et omfang på maksimalt 10 normalsider. De individuelle opgaver har et omfang på maksimalt 5 normalsider. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig prøve, 20 minutter, med forberedelse i 30 minutter. 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere fuld opfyldelse af målbeskrivelsen for kurset.