NDAB20009U Mikroøkonomi B (MikØkB)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Microeconomics B (MikØkB)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi

Kursusindhold

Kurset omhandler grundlæggende spilteori og dets anvendelser i økonomiske modeller og forbereder desuden den studerende til at kunne fortsætte med videregående fag i emnet. Den studerende vil lære, hvordan økonomiske problemstillinger, der involverer strategiske beslutninger, kan modelleres ved hjælp af spilteoretiske modeller, samt at kunne løse visse af disse modeller. Kursets intention er at gøre den studerende i stand til at arbejde med moderne økonomisk teori inden for eksempelvis industriøkonomi, international økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, politisk økonomi og makroøkonomi. Et centralt fokus i kurset er at sætte numeriske løsningsmetoder i spil for at kunne arbejde med mere realistiske og virkelighedsnære modeller.  

Kurset er opdelt i fire dele:

 • Statiske spil med fuldstændig information,
 • Dynamiske spil med fuldstændig information,
 • Statiske spil med ufuldstændig information,
 • Dynamiske spil med ufuldstændig information

Ved hver del vil typen af spil introduceres formelt matematisk og en række økonomiske eksempler vil blive gennemgået.

I første del gennemgås statiske spil med fuldstændig information. Her introduceres løsningsbegreberne dominans og Nash-ligevægt introduceres og spørgsmålet om eksistens belyses. Der arbejdes både med ligevægte i rene og blandede strategier. Dernæst vil numeriske løsningsalgoritmer blive gennemgået.

I anden del behandles dynamiske spil med fuldstændig information. Her introduceres desuden gentagne spil og spil med imperfekt information. Desuden gennemgås den relevante raffinering af Nash-ligevægten: den underspilsperfekte Nash-ligevægt.

I tredje del introduceres statiske spil under ufuldstændig information, hvor den relevante raffinering af Nash-ligevægten er den Bayesianske Nash-ligevægt. Numeriske løsningsmetoder vil blive illustreret i anvendelser inden for auktionsteori og monopolistisk konkurrence.

I den fjerde del af kurset introduceres dynamiske spil med ufuldstændig information. De studerende vil lære om sekventielle spil og om den Perfekte Bayesianske Ligevægt og se den anvendt i modeller for asymmetrisk information såsom signaleringsspil, fx Spence-modellen for jobmarkedet.

Målbeskrivelser

Viden om

 • For hver af de følgende fire typer af spil at kende til definition af spillet, ligevægtsbegreber, teori og nævneværdige eksempler:
  • Statiske spil med fuldstændig information
  • Dynamiske spil med fuldstændig information
  • Statiske spil med ufuldstændig information
  • Dynamiske spil med ufuldstændig information

 

Færdigheder til at

 • Løse for en eksplicit ligevægt i et givet spil analytisk,
 • Forklare de relevante skridt i løsningen samt fortolke løsningen,
 • Løse udvalgte spil numerisk, særligt statiske spil såsom auktioner og eventuelt under inddragelse af data
 • Benytte relevant ligevægts-raffinering

 

Kompetencer til at

 • Analysere og forstå en konkret strategisk problemstilling i virkeligheden spilteoretisk
 • Vurdere og diskutere realismen i en models underliggende antagelser for en konkret situation
 • Implementere realistiske økonomiske modeller numerisk

Se Absalon for kursuslitteratur. 

Mikroøkonomi A (MikØkA), Numeriske Metoder (NuMe), Økonometri B (ØkB).
3x2 timers forelæsninger og 2x2 timers øvelser per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, I løbet af kurset
Eksamen består af en skriftlig, individuel opgave. Eksamensformuleringen stilles i starten af kurset, og opgaven udarbejdes løbende i kursusperioden og afleveres ved afslutning af kurset i den fastsatte eksamensuge for skriftlige afleveringer. Ligeledes udleveres eksamensmaterialet løbende under kurset.
Krav til indstilling til eksamen

To obligatoriske afleveringer skal afleveres og godkendes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen består af to dele:

1. (Gen-)aflevering af eksamensopgaven

2. Mundtlig eksamination (30 minutter uden forberedelse) i den afleverede eksamensopgave

Hvis den studerende ikke er kvalificeret til ordinær eksamen kan kvalifikation til reeksamen opnås ved aflevering og godkendelse af de obligatoriske opgaver senest to uger før reeksamensugen. 

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.