NDAB19004U Mikroøkonomi A (MikØkA)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Micro Econonomics A (MikØkA)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi

Kursusindhold

Kurset omfatter mikroøkonomisk teori om markedsfejl, beslutninger over tid og under usikkerhed og finansielle markeder samt generel ligevægt. Kurset omfatter også computerbaserede løsningsmetoder for optimeringsproblemer og modeller med tilknytning til disse områder.

Målbeskrivelser

Viden om
Kursets fire hovedemner:

 • En række markedsimperfektioner og hvordan disse påvirker optimalitet og markedsligevægt.
 • Teori for beslutninger over tid og under usikkerhed.
 • Basal teori om risikable aktiver og finansielle markeder.
 • Generel ligevægtsteori.

 

Færdigheder i at

 • Ræsonnere i og analytisk håndtere økonomiske optimeringsproblemer og modeller som indgår i kurset.
 • Løse for agentens optimale valg inden for de fire forskellige emner, herunder numerisk.
 • Implementere og løse økonomiske modeller numerisk, herunder kalibrering af eventuelle parametre.

 

Kompetencer til at

 • Kritisk reflektere over rimeligheden af en models antagelser i en given kontekst.
 • Anvende en formel økonomisk model analytisk og numerisk til at analysere en konkret beslutningssituation inden for fagets emneområder.
 • Reflektere over afvigelser fra de “perfekte markedsbetingelser” og disses implikationer for optimal politik.
 • Oversætte en analytisk model til numerisk implementering og løse den numerisk.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

Eksempelvis kunne følgende indgå i pensum:

Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics with Calculus, first edition.

Introduktion til Økonomi (ØkIntro) samt MatIntro.
3x2 timers forelæsninger og 2x2 timers øvelser per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 81
 • Øvelser
 • 66
 • Eksamen
 • 14
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 dage
Prøveformsdetaljer
Eksamen er en 3-dages tag-hjem eksamen med et omfang svarende til 14 timer.
Krav til indstilling til eksamen

Der stilles 3-4 opgaver i løbet af kurset, hvoraf alle skal godkendes for at deltage i eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM), der kan generere tekst og kode – fx ChatGPT og GPT-4

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig eksamen med 20 min. forberedelse og 30 min. eksamination og bedømmelse.

Det er et krav for at deltage i reeksamen, at indstillingskravet til ordinær eksamen er opnået. Indstillingskravet skal være opfyldt senest tre uger inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.