NDAB19003U Grundlæggende statistik og sandsynlighedsregning

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Introductory Probability Theory and Statistics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Sandsynlighed, betinget sandsynlighed, uafhængighed.
 • Stokastiske variable, middelværdi og varians, forventning, transformation.
 • Simultane og marginale fordelinger, kovarians og korrelation.
 • Diskrete og kontinuerte sandsynlighedsfordelinger.
 • Transformationer af normalfordelte variable.
 • Maksimum likelihood-(ML-)estimation.
 • Konstruktion af konfidensinterval og hypoteseafprøvning i basale normalfordelingsmodeller.
 • Introduktion til store tals lov og den centrale grænseværdisætning (der anvendes i økonometrifagene).
 • Computersimulation.
Målbeskrivelser

Viden

 • Basal forståelse af aksiomer og regneregler for sandsynligheder samt af stokastiske variable.
 • Grundig forståelse af betingede sandsynligheder, uafhængighed og tilhørende regneregler.
 • Grundig forståelse af sandsynlighedsfunktioner og –tætheder i én og to dimensioner, middelværdi og varians, kovarians og korrelation, samt forskellen mellem marginale og simultane fordelinger.
 • Basal forståelse for de statistiske grundbegreber: statistisk model, estimation, princippet om ML-estimation, konfidensinterval og hypoteseafprøvning.
 • Basal forståelse af store tals lov og den centrale grænseværdisætning.

 

Færdigheder

 • Beregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder ved brug af deres definitioner og regneregler.
 • Gennemføre beregninger vedrørende marginale, simultane og betingede sandsynligheder samt momenter for diskrete stokastiske variable.
 • Gennemføre beregninger vedrørende marginale tætheder og simple transformationer for kontinuerte stokastiske variable.
 • Gennemføre simple computersimulationseksperimenter ved hjælp relevant software med henblik på at undersøge egenskaber ved stokastiske variable og deres fordelinger.
 • Gennemføre estimation, beregne konfidensintervaller og udføre simple hypoteseafprøvninger i de præsenterede statistiske modeller.

 

Kompetencer

 • Oversætte oplysninger (givet som tekst) om sandsynligheder, betingede sandsynligheder og eksperimenter til de relevante matematiske formler og udtryk.
 • Opstille simple statistiske modeller, kunne vurdere deres relevans for at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerhed vedrørende deres konklusioner.
 • Designe, udføre og fortolke simple computersimulationseksperimenter, der undersøger egenskaber ved stokastiske variable og deres fordelinger.
Introduktion til matematik (MatIntro).
6 timers forelæsning og 4 timers øvelser om ugen i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 125
 • Forelæsninger
 • 45
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage at minimum tre ud af kursets fire obligatoriske opgaver er godkendte og gyldige.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveform: Samme som ved ordinær eksamen. Hvis der er til eller færre tilmeldt reeksamen, vil prøveformen kunne ændres til en mundtlig eksamen med 20 min. forberedelse + 30 min. til eksamination og bedømmelse.

 

Indstilling: Det er et krav for at deltage i reeksamen at minimum tre ud af kursets fire obligatoriske opgaver er godkendte og gyldige. Hvis opgaverne ikke blev godkendt i det ordinære kursusforløb, kan de afleveres til bedømmelse seneste tre uger før første dag i reeksamensperioden.

 

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.