NDAB19002U Diskret Matematik og formelle sprog (DMFS)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Discrete Mathematics and Formal Languages

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til diskret matematik, algoritmer, datastrukturer og formelle sprog. Fokus er på matematisk metode og matematiske værktøjer, som bruges i løsningen af datalogiske problemstillinger. Emner der dækkes inkluderer logik, elementær talteori og tælleproblemer, mængder og relationer, samt funktioner. Fokus i delen omkring formelle sprog omhandler systematisk beskrivelse og analyse af formelle sprog og grammatikker, herunder områder som regulære sprog og tilstandsmaskiner.

Målbeskrivelser

Viden om

 • grundlæggende matematisk metode
 • logik, elementær talteori og tælleproblemer
 • mængder, relationer, og funktioner
 • asymptotisk tids- og pladskompleksitet
 • basale datastrukturer (herunder lister, stakke, køer, binære søgetræer) og operationer på disse
 • grafer og træer og relaterede algoritmer
 • tilstandsmaskiner
 • regulære sprog
 • formelle sprog og grammatikkerFærdigheder i

 • at formulere simple matematiske argumenter og beviser, samt identificere relevante matematiske værktøjer blandt kursets emner til løsning af datalogiske problemstillinger
 • at analysere kombinatoriske problemstillinger såvel ved brug af tælleargumenter som algebraiske operationer
 • at bestemme køretid herunder gøre brug af asymptotisk notation til at angive størrelsesordenen af en funktion    
 • at analysere fordele og ulemper ved udvalgte algoritmer og datastrukturer

 

Kompetencer til

 • selvstændigt at løse problemer inden for udvalgte videnspunkter fra listen ovenfor
 • at udvælge metoder og teoridele til løsning af problemer inden for kursets vidensområde, herunder specielt udføre formelle logiske operationer på matematiske udsagn

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Kompetencer svarende til kurserne "Programmering og problemløsning" samt MatIntroNat/MatIntroKem.
Kurset vil blande forelæsninger, klasseundervisning, gruppeøvelser og individuelle opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Øvelser
 • 43
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
I 2021 holdes eksamen som ITX-analog eksamen. Det betyder at eksamensopgaven bliver udleveret elektronisk via eksamenscomputeren, mens besvarelsen skrives i hånden og afleveres på papir.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at den studerende har fået godkendt de 4-6 obligatoriske opgaver (individuelle opgaver). Aflevering sker i Absalon.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte ifølge kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig eksamen uden forberedelse i fuldt pensum. 30 minutter inklusive votering. Skriftlige hjælpemidler (notater og bøger mv.) er tilladt.

Hvis den studerende ikke er kvalificeret til ordinær eksamen kan kvalifikation til reeksamen opnås ved aflevering og godkendelse af de obligatoriske opgaver. Aflevering sker i Absalon senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.