NDAB17000U Datalogiens historie

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

History of Computer Science

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over vigtige aspekter af datalogiens og informationsteknologiens internationale og danske historie med særligt henblik på det 20. århundrede. Der lægges fokus på de ydre rammer for datalogifagets institutionalisering og professionalisering, på de indre udviklinger i hardware, programmering og software, og på den systemforandrende udvikling, som IT indgår i. Disse fokuspunkter retter sig mod at diskutere datalogiens historiske forhold til teknologi, matematik og det omgivende samfund. 

Målbeskrivelser

Viden

Ved kursets afslutning skal den studerende besidde et overblik over hovedstrømninger i datalogiens eksterne og interne historie.

Færdigheder

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne finde og udvælge primær og sekundær litteratur til at undersøge et datalogihistorisk spørgsmål og vurdere litteraturen kritisk.

 

Kompetencer

Ved kursets afslutning vil den studernde kunne:

 • Formulere og undersøge historiske spørgsmål og problemer inden for et afgrænset område af datalogiens historie selvstændigt

 

 • Redegøre for udvalgte aspekter af datalogifagets historiske udvikling, som integrerer forskellige udspring til den moderne disciplin

 

 • Redegøre for udvalgte udviklinger i hardware, programmering og software som har betydning for opbygningen af moderne IT-systemer

 

 • Anvende videnskabs- og teknologihistorisk metoder til at analysere datalogiens historie

 

 • Diskutere og vurdere forskellige historiske analyser op i mod hinanden

Sidste år brugte vi bogen Paul Ceruzzi, ”A History of Modern Computing” (2003) samt et kompendium af tekster og noter, som blev distribueret via Absalon. Det præcise undervisningsmateriale annonceres på Absalon før kursusstart.

 

Mindst 30 beståede ECTS­-point inden for datalogi / IT
Forelæsninger; øvelser med præsentationer, kildelæsning og øvelser rettet mod eksamensopgaven
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 33
 • Eksamen
 • 25
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives individuel, mundtlig feedback på de studerendes fremlæggelser og løbende, kollektiv og peer-feedback på de studerendes projektbeskrivelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, i løbet af kurset
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave over godkendt emne, som udarbejdes løbende under kurset og afleveres til sidst i eksamensugen.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne indstilles til eksamen skal den studerende have godkendt to mindre skriftlige afleveringer inden eksamensugen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Reeksamen følger samme regler som ordinær eksamen. Er indstillingskravet ikke opfyldt i almindelig undervisning, opfyldes det ved at aflevere og få godkendt to mindre skriftlige opgaver senest 3 uger før re-eksamen. Det er den studerendes ansvar at arrangere dette ved kontakt til kursusansvarlig i god tid inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.