NDAB17000U  Datalogiens historie

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

History of Computer Science

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over vigtige aspekter af datalogiens og informationsteknologiens internationale og danske historie med særligt henblik på det 20. århundrede. Der lægges fokus på de ydre rammer for datalogifagets institutionalisering og professionalisering, på de indre udviklinger i hardware, programmering og software, og på den systemforandrende udvikling, som IT indgår i. Disse fokuspunkter retter sig mod at diskutere datalogiens historiske forhold til teknologi, matematik og det omgivende samfund. 

Målbeskrivelser

Viden

Ved kursets afslutning skal den studerende besidde et overblik over hovedstrømninger i datalogiens eksterne og interne historie.

Færdigheder

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne finde og udvælge primær og sekundær litteratur til at undersøge et datalogihistorisk spørgsmål og vurdere litteraturen kritisk.

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • Selvstændigt formulere og undersøge historiske spørgsmål og problemer inden for et afgrænset område af datalogiens historie
 • Redegøre for udvalgte aspekter af datalogifagets historiske udvikling, som integrerer forskellige udspring til den moderne disciplin
 • Redegøre for udvalgte udviklinger i hardware, programmering og software som har betydning for opbygningen af moderne IT-systemer
 • Anvende videnskabs- og teknologihistorisk metoder til at analysere datalogiens historie
 • Diskutere og vurdere forskellige historiske analyser op i mod hinanden
Mindst 30 beståede ECTS­point inden for datalogi / IT
Forelæsninger; øvelser med præsentationer, kildelæsning og øvelser rettet mod eksamensopgaven
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 25 timer
Skriftlig hjemmeopgave over godkendt emne.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne indstilles til eksamen skal hver studerende have godkendt en mundtlig præsentation over et givet tema. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Reeksamen

Reeksamen følger samme regler som ordinær eksamen. Er indstillingskravet ikke opfyldt i almindelig undervisning, opfyldes det ved at holde den mundtlig præsentation for den kursusansvarlige senest 2 uger før re-eksamen. Det er den studerendes ansvar at arrangere dette ved kontakt til kursusansvarlig i god tid inden reeksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Øvelser
 • 24
 • Forberedelse
 • 100
 • Projektarbejde
 • 33
 • Eksamen
 • 25
 • I alt
 • 206