NBIB24005U Grundlæggende biovidenskab (BioScience) for bioinformatikere

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basic Bioscience (BioScience)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioinformatik

Kursusindhold

Formålet med Bioscience kurset er at give en introduktion til principper og centrale emner inden for moderne biologi, herunder en indføring i levende organismers form og funktion, cellebiologi, molekylærbiologi og genetik. Kurserne sigter desuden på at give studenten et basalt biologisk og biokemisk begrebsapparat, der skal muliggøre det senere arbejde med biokemiske og biologiske problemstillinger under bioinformatik studiet.

Målbeskrivelser

Viden:

 • De principper og basale mekanismer i evolutionen, der fører til biologisk diversitet.
 • De basale strukturer og funktioner af polysakkarider, lipider, proteiner og nukleinsyrer.
 • De basale strukturelle og funktionelle egenskaber af celler og deres organeller.
 • Opbygningen af cellemembraner og transportmekanismer over membraner
 • De basale mekanismer i kommunikationen mellem celler - herunder hormoner, membranreceptorer og signaleringskaskader.
 • Hvordan den eukaryote cellecyklus virker og hvordan den er reguleret
 • Hvordan celler deler sig samt detaljerne i mitosen og meiosen.
 • Mendels regler og den kromosomale basis for arv.
 • De basale processer i DNA–replikation, -repair, -transkription, -translation og -mutagenese.
 • Hvordan genomer er organiseret, og hvordan de kan analyseres.
 • Hvordan genekspression er reguleret herunder rollen af kromatin og epigenese.
 • De basale egenskaber og funktioner af bakterier, archaea og vira.
 • De basale aspekter af biologisk reproduktion inkl. bioteknologiske aspekter.


Færdigheder:

 • læse og forstå engelske tekstbøger om biokemi og biologi
 • definere biokemiske fagtermer
 • forklare biologiske processer
 • bruge tilegnet viden til at løse mindre teoretiske problemer
 • anvende viden til at udføre nogle mindre, teoretiske projekter
 • vurdere fremlæggelser, som andre studerende har lavet
 • beskrive og formulere biokemiske problemstillinger i videnskabelig sammenhæng
 • arbejde både selvstændigt og i gruppesammenhæng med biokemiske problemstillinger
 • benytte almindeligt udbredt software samt informationsteknologi til at tilegne sig samt formidle biokemisk viden


Kompetencer:
Studenten skal opnå kompetencen til at

 • bruge deres biokemiske begrebsapparat for at gøre det muligt senere at kunne arbejde med biokemiske og biologiske problemstillinger i løbet af bioinformatikstudiet.
 • diskutere biokemiske tekster på et nybegynderniveau.
 • formidle, skriftligt og mundtligt, faglige problemstillinger under anvendelse af fagligt korrekt terminologi.
 • udføre, afrapportere og præsentere et mindre, forskningspræget projekt.
 • være i stand til at vurdere og koordinere viden fra de forskellige emner gennemgået i kurset.
Forelæsninger, projektarbejde og øvelser.
Enkelte forelæsninger kan være på engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • E-læring
 • 10
 • Projektarbejde
 • 12
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback til artikel præsentationer.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige stedprøve er en ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Afholdelse af to mundtlige oplæg (15 min. + 5 min. diskussion min. i grupper af 3-5).

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Hvis krav til indstilling til eksamen ikke er opfyldt, kan det opfyldes senest tre uger inden reeksamen efter aftale med underviseren.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.