NBIB19000U Aflyst Dyre-plante interaktioners evolution

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Plant Animal Interactions. An Evolutionary Approach.

Kursusindhold

En bred introduktion til den rolle dyre-plante interaktioner har i evolutionen af biodiversitet.

Kurset inkluderer træning i mundtlig og skriftlig kommunikation gennem diskussion af artikler, workshops, et essay og en mundtlig præsentation. 

Kurset gennemgår følgende emner udfra en evolutionsbiologisk tilgang og med eksempler fra aktuel forskning: 

 • Antagonistiske og mutualistiske dyre-plante interaktioner.
 • Generalister vs. specialister.
 • Evolutionære tilgange og metoder til at studere dyre-plante interaktioner.
 • Herbivori og græsning udfra både et plante og dyre perspektiv. 
 • Bestøvningsbiologi af for eksempel orkideer.
 • Tiltrækning og belønning, for eksempel i kolibri-plante interaktioner. 
 • Kapløb og co-evolution i for eksempel figen-hvepse mutualismen.
 • Frøspredning.  
 • Plante beskyttelse for eksempel vha. myrer.
 • Fysisk og kemisk plante forsvar.
 • Evolution og opdagelsen af nye lægemidler fra planter. 
 • Plante-plante og andre interaktioner som for eksempel parasitisk mistelten.
 • Græsser-alge interaktioner i havmiljøer.
 • Interaktioner mellem flere organismer som for eksempel planter som habitat og fødekæder.
Målbeskrivelser

Efter gennemførsel af kurset har de studerende opnået følgende:

Kompetencer:

 • Evaluere den evolutionære og økologiske betydning af dyre-plante interaktioner.
 • Basal viden om evolutionære tilgange til studiet af dyre-plante interaktioner. 
 • Præsentere eget arbejde mundtligt og skriftligt på populærvidenskabeligt niveau. 
 • Ekstrahere, præsentere, og kritisk diskutere resultaterne af videnskabelige artikler om dyre-plante interaktioner på overordnet plan. 
 • Identificere og forklare styrker og svagheder i videnskabelige artikler og foreslå yderligere undersøgelser.
 • Skitsere nye forskningsideer.

 

Færdigheder:

 • Identificere og klassificere typer af dyre-plante aktioner.  
 • Beskrive eksempler på dyre plante aktioner.
 • Designe eksperimenter til studie af dyre-plante aktioner.

 

Viden:

 • Teori og eksempler på dyre-plante interaktioner udfra en evolutionsbiologisk tilgang inklusiv emner beskrevet under kursusindhold.  
 • Forståelse den rolle dyre-plante interaktioner har i evolutionen af biodiversitet.
 • Eksempler på nyere forskning indenfor dyre-plante interaktioner med en evolutionsbiologisk tilgang.

Udvalgte kapitler fra "Herrera and Pellmyr (2002). Plant-Animal Interactions. An Evolutionary Approach. Blackwell Publishing". Forelæsningsnoter og powerpoint presentationer. Reviews og anden primær videnskabelig litteratur.  

Basal forståelse af dyre- og plantebiologi samt evolutionsbiologi fx opnået gennem kurset "organismernes diversitet"
Hver blok af 3-4 timers undervisning vil præsentere generelle emner suppleret med specifikke eksempler - primært hentet fra undervisernes egne aktive forskningsområder, samt mindre øvelser inklusiv hands-on aktiviteter, løbende besøg i botanisk have og diskussion af udleveret litteratur.

Træning i skriftlig videnskabelig kommunikation tilbydes gennem workshops som en del af kurset.

Studerende udvælger en dyre plante interaktion som basis for at skrive et individuelt essay i format af en videnskabelig artikel med anvendelse af primær videnskabelig litteratur.

Studerende forbereder individuelt en 10 min mundtlig præsentation af deres essay. En forelæsning om præsentationsteknikker gives som inspiration.
Kurset er identisk med NNMK14006U Plant animal Interactions.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 74
 • Projektarbejde
 • 50
 • Seminar
 • 72
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Studerende får individuel feedback på deres essays såvel som umiddelbart efter den mundtlige præsentation.

Studerende giver også feedback til hinanden under udarbejdelsen af essays og ved den mundtlige præsentation.  

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Kombination af en skriftlig multiple choice, et individuelt 5-siders essay, og en mundtlig fremlæggelse og diskussion af essays.

Den endelige karakter baseres på karakteren for hver af de tre deleksaminer:

• 120 min skriftlig multiple choice (50%) 
• 5-siders essay (40%) 
• 10 min mundtlig fremlæggelse og diskussion(10%)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer.
Reeksamen

A) Hvis den studerende har bestået deleksaminer fra den ordinære eksamen kan de genanvendes til reeksamen - også i andre eksamensperioder. 

De manglende dele kan bestås som følger:

 • 120 min skriftlig multiple choice (50%) = Reeksamen vil være en 15 min. mundtlig eksamen med hjælpemidler og forberedelsestid på 15 minutter. 
 • 5-siders essay (40%) = Reeksamen vil være genaflevering af essay indenfor 1 uge.
 • 10 min mundtlig fremlæggelse og diskussion (10%) = Reeksamen forudsætter at 5-siders essay er bestået. Reeksamen vil være 10 min mundtlig fremlæggelse og diskussion. 

 

B) Hvis den studerende ikke har bestået nogen af delene ved ordinær eksamen, skal alle dele bestås enkeltvis i reeksamensugen som beskrevet under A).  

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser