NBIB14027U Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Molecular Biology, Genetics and Biotechnology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

Kurset gennemgår vigtige principper i molekylærbiologien med fokus på eksperimentelle metoder og vil være baseret på en gennemarbejdning af mekanismerne bag klassisk molekylærbiologi, dvs. nukleinsyrekemi, DNA-replikation og reparation, homolog DNA-rekombination, transkription samt translation. Elementer af bioinformatik vil blive anvendt til sekvenshomologisøgning. Laboratorieøvelserne omfatter konstruktion af plasmid-baserede vektorer. De studerende får herved forståelse for plasmiders anvendelser i DNA-kloning, proteinekspression og genetisk manipulationen af en modelorganisme herunder instruktion i arbejde med genmodificerede organismer (GMO). De studerende skal fremlægge en original artikel med vægt på nøgleeksperimenter.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende vil gennem kurset opnå viden om:

 • Epistasi, dominans og recessivitet og hvordan fænomenerne forklares på det biokemiske niveau
 • Struktur og funktion af DNA og RNA
 • Enzymatiske og molekylære mekanismer ved DNA-replikation, DNA-reparation, transkription, og proteinbiosyntese  inden for pro- og eukaryoter
 • Processering af RNA, herunder splejsning af RNA-molekyler
 • Regulering af genekspression i pro- og eukaryoter
 • Regulatoriske mekanismer baseret på små RNAer, og eksperimentel anvendelse af små RNAer
 • Cellecyklus og udvikling af kræftformer
 • Regulatoriske mekanismer bag udvikling i multicellulære eukaryoter


Færdigheder:

Den studerende vil kunne:

 • Analysere resultater af et plasmid behandlet med restriktionsenzymer og kortlægge plasmidet
 • Identificere genmutationer ved at analysere DNA-sekvenser og tolke mutationernes påvirkninger på sekvensen af det kodende protein
 • Analysere resultater af genetiske komplementation af mutationer
 • Analysere epistasi, dominans og recessivitet. Kunne forklare deres fænotypiske betydning på det biokemiske niveau
 • Konstruere et ekspressionsplasmid til at udtrykke et rekombinant protein i E. coli
 • Dokumentere og præsentere eksperimentelle resultater
 • Kendskab til korrekt håndtering af genetisk modificerede organismer.


Kompetencer:

Den studerende vil kunne:

 • Diskutere, evaluere og perspektivere problemstillinger i basale molekylærbiologiske processer herunder DNA-replikation, DNA-reparation, transkription af DNA og proteinbiosyntese. Dette omfatter regulering af genekspression, processing af RNA, og splejsning af RNA-molekyler ved hjælpe af originallitteratur
 • Diskutere fænotypiske konsekvenser af forskellige mutationer, herunder heterolog genekspression
 • Redegøre for eksperimentelle metoder til undersøgelse af DNA-replikation, transkription, translation og sekventering
 • Genemgå metoder til heterolog genekspression, protein engineering og efterfølgende undersøgelse af genekspressionen
 • Læse en forsøgsprotokol og anvende den i praksis i uændret eller modificeret form.
Alle 1. års kurser:
Grundlæggende biovidenskab, Introduktion til matematik for de kemiske fag, Organisk kemi i naturvidenskab, Almen og uorganisk kemi, Makromolekylær biokemi og biofysik, Metabolisme og enzymologi.
Forelæsninger, eksaminatorier, artikelfremlægning og laboratorieøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 299
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • E-læring
 • 10
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

For at indstille sig til eksamen skal den studerende være til stede i mindst 80% af øvelsestimerne, alle øvelsesrapporter skal være godkendt af den ansvarlige underviser, og den studerende skal have fremlagt en original artikel i eksaminatorietimerne.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at medbringe lommeregner.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Der kan ikke ses bort fra kravet om deltagelse i mindst 80% af øvelsestimerne, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Er kravet om deltagelse opfyldt, men ikke kravet om godkendelse af øvelsesrapporter, skal alle øvelsesrapporter være godkendt 3 uger inden reeksamenen.

Er kravet om fremlæggelse af original artikel i eksaminatorietimerne ikke opfyldt, kan det opfyldes senest 3 uger inden reeksamen efter aftale med kursusansvarlig.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.