NBIB14001U  Nanobio2

Årgang 2018/2019
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Cellens basale opbygning. Omsætning af glukose i glykolysen, replikation af arvematerialtet DNA, transkription af DNA til RNA, afkodning af messenger RNA under protein syntesen, transport og sortering af proteiner, regulation af gener og cellecyklus. Basal genteknologi og molekylærbiologiske metoder. Klassisk og moderne genetik med tilhørende moderne molekylær forståelse. Læsning af original litteratur med eksempler på nanoteknologi anvendt på biologiske problemstillinger og biologiske systemer som nanoteknologisk værktøj.

Målbeskrivelser

Viden:

Nanobio2 giver basalt kendskab til cellens opbygning med fokus på processerne DNA replikation, transkription af DNA til RNA, og translation af RNA til protein - som forberedelse til studier af cellebiologi, molekylær genetik og proteinkemi på højt niveau og som basis for forståelse af nanoteknologiske tilgange til biologiske problemstillinger og biologiske systemers anvendelse i nanoteknologisk øjemed. 

Færdigheder og kompetencer:

Efter den teoretiske del af kurset forventes de studerende at:

 • kunne beskrive opbygningen og funktionen af et gen
 • kunne beskrive molekylærbiologiens centrale dogme om den genetiske kode
 • kunne redegøre for basale forskelle og ligheder mellem prokaryoter og eukaryoter
 • være fortrolig med DNA replikation og efterfølgende seggregering af de replicerede kromosomer i mitosen og meiosen
 • kunne redegøre for de basale principper i: plasmidkonstruktion, polymerase chain reaction, hybridisering til detektion af specifikke DNA og RNA molekyler, sekventering af DNA, isolation og karekterisering af mutanter, størrelsesfraktionering af proteiner (SDS-PAGE), detektion af specifikke proteiner med antistoffer (Western blot), fluorescens mikroskopi til lokalisering af specifikke proteiner i cellen
 • kunne redegøre for sammenhængen mellem en genotype og fænotype og for arveligheden af disse
 • kunne forholde sig analytisk til eksperimentielle data
 • kunne foreslå simple forsøg til at undersøge cellebiologiske mekanismer
 • have tilstrækkeligt kendskab til cellebiologiens termer til fyldestgørende læsning af simple originalartikler om nanobiologiske emner, samt kunne sætte sig ind i og forklare de benyttede metoder og analysere de opnåede resultater
   

Efter den praktiske del af kurset forventes de studerende at kunne:

 • Gebærde sig i et Genteknologisk Klasse 1 laboratorium
 • Følge simple molekylærbiologiske protokoller
 • Inkludere relevante positive og negative kontroller i forsøg
 • Tolke på de opnåede resultater

Ikke fastlagt lærebog,
De læste originalartikler (ikke fastlagt),
Noter om genetik
Manual til laboratorieøvelser

Se Absalon.

KemiO eller KemiOnat, NanoF1, NanoF2, Nanobio1
Forelæsninger, teoretiske regneøvelser, laboratorieøvelser og kollokvier over original litteratur.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 80% deltagelse i obligatoriske laboratorieøvelser

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Som ordinær.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte afholdes reeksamen som en mundtlig eksamen af 20 minutters varighed med forberedelse og med alle hjælpemidler.

Kravene til indstilling til re-eksamen er de samme som til den ordinære eksamen. Opfyldes kravet ikke skal kurset tages om.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Kollokvier
 • 6
 • Forberedelse
 • 146
 • Eksamen
 • 8
 • I alt
 • 206