NBIB13009U Metabolisme og enzymologi (Biokemi1)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Metabolism and Enzymology (Biokemi1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

De basale træk af biokemien behandles. Emnerne er biomolekylers struktur og funktion, energistofskiftet samt nedbrydning og biosyntese af lavmolekylære forbindelser (det intermediære stofskifte). Øvelserne omfatter metabolitter og enzymer i det intermediære stofskifte. Der skal udfærdiges rapport over alle øvelser.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Redegøre sikkert for processer i det centrale stofskifte som omfatter glycolyse, gluconeogenese, citronsyre cyklus,glyoxylat cyklus, resperationens elektrontransportkæde, oxidativ phosphorylering, pentosephosphatreaktioner, glycogenmetabolisme, lipidmetabolisme, nitrogenmetabolisme (aminosyrer og urinstof cyklus), nukleotidmetabolisme, fotosyntese samt de processor som forbinder dem
 • Redegøre overbevisende for energiomsætning (incl. beregning af ændringer i fri energi), lokalisering (celle, væv, organisme) og metabolisk regulering af processer i det centrale stofskifte
 • Redegøre for proteiners vekselvirkning med mindre molekyler (ligander), inkl. dissociations-associations ligevægt og mætningsgrad, hyperbolsk såvel som kooperativ
 • Redegøre for enzymreaktioners kinetik (hastighed som funktion af substratkoncentration), steady-state approksimationen, Michalis-Menten ligningen, betydningen af de kinetiske parametre (kcat, KM og kcat/KM), enzymhæmning, hæmningstyper, og hæmmerkonstanter (Ki værdier), såvel som regulering af enzymaktivitet ved allosteri
 • Kunne redegøre for syre-base katalyse og nukleofile substitutioner i enzymers virkemåde
 • Redegøre for principperne bag metabolomics.
 • Bæredygtighed i forbindelse med laboratoriearbejde. 


Færdigheder:

 • Velbegrundet redegøre for substrater, cofaktorer, produkter, reaktionstyper og enzymer i balancerede ligninger i processer i det centrale stofskifte
 • Anvende de mest almindelig brugte grafiske præsentationer af enzymkinetiske data, mætningskurver, Lineweaver-Burk plots og Hill-plots, og demonstrere en forståelse af, hvordan disse anvendes til estimering af de kinetiske konstanter og hæmningsmønstre
 • Anvende nonlinear regression til fitning af data
 • Udføre laboratoriearbejde på forsvarlig vis og anvende forskelligartet apparatur i forbindelse med laboratorieøvelser.


Kompetencer:

 • Velbegrundet relatere og diskutere de forskellige processers indbyrdes sammenhæng og på overbevisende måde demonstrere en kvantitativ forståelse af metabolitters omsætning (koncentrationer, enzymkinetik, thermodynamik, beregninger i forbindelse med laboratorieøvelser)
 • Kunne anvende den opnåede viden og færdigheder til at diskutere og perspektivere biokemiske problemstillinger og processer generelt.
Grundlæggende Organisk Kemi, Makromolekylær Biokemi og Biofysik og BioScience eller tilsvarende.
Forelæsninger, laboratorieøvelser, e-læring og teoretiske øvelser
Laboratoriesikkerhed og arbejdsmiljø: I øvelseskursets indledning indgår en orientering om de personlige værnemidler samt forholdsregler ved uheld (herunder flugtveje og brandslukningsmateriel), ulykker og personskade. Vedr. laboratoriets installationer vil deres rette brug blive gennemgået løbende af lærerne i forbindelse med de relevante øvelser. I øvrigt henvises til afsnit om generelle sikkerhedsregler i øvelsesvejledningen. Det er påkrævet, at de studerende bærer kittel ved laboratorieøvelserne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 314
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • E-læring
 • 4
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne indstille sig til eksamen kræves tilstedeværelse ved mindst 80 % af øvelser og godkendelse af alle rapporter.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at medbringe lommeregner.

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere med lommeregner til rådighed. Studerende må ikke medbringe deres egen lommeregner.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Der kan ikke ses bort fra kravet om deltagelse i mindst 80% af øvelsestimerne, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen det kommende studieår. Er kravet om deltagelse opfyldt, men ikke kravet om godkendelse af øvelsesrapporter, skal alle øvelsesrapporter være godkendt senest tre uger inden reeksamen.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på 30 minutter uden forberedelse og uden hjælpemidler.

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende på overbevisende vis opfylde de beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer i feltet "Målbeskrivelser".