NBIA09044U Planters økofysiologi (PlantØkofys)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Ecophysiology of Plants (PlantØkofys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Kurset omhandler planters økofysiologi i terrestriske økosystemer, og der lægges vægt på planternes reaktion på og tilpasning til miljøændringer såsom eutrofiering og klimaændringer. I undervisningen gennemgås planters lysudnyttelse, fotosyntese og kulstofbalance, vandhusholdning og -transportmekanismer, næringsstofoptagelse og –transport, vækst og regulerings-mekanismer. De forskellige funktioner relateres til strukturen af celler, blad, ledningsvæv, rod, stængel m.v. og der opskaleres fra enkeltplante til økosystem. Der gennemføres eksperimentelle øvelsesgange og diskussionsstimer, hvor der arbejdes med udleveret materiale om funktionelle aspekter og effekter af miljøpåvirkninger. Endvidere afholdes der ekskursioner.

Målbeskrivelser

Generelle kompetencemål:

De studerende skal i løbet af kurset tilegne sig grundlæggende viden om planters økofysiologi og sammenhængen mellem planters struktur og funktion. Denne viden skal give en forståelse for planternes samspil med omgivelserne, især hvad angår eutrofiering og klimaændringer. De studerende skal endvidere vurdere økofysiologiske eksperimenter og identificere relevante plantestrukturer.

Specifikke kompetencemål:

 • Kan beskrive og forklare lysopfangning og fotosynteseprocesser i kloroplaster samt forklare fotosyntesens afhængighed af lys, temperatur og CO2 og hvilke faktorer der bestemmer CO2-optagelsen.
 • Kan beskrive planternes vandbalance og de regulerende mekanismer for vandtransporten gennem planten fra jorden til atmosfæren.
 • Kan beskrive opbygningen af blade og forklare, hvordan opbygningen hænger sammen med fotosyntese og vandbalance.
 • Kan identificere essentielle makronæringsstoffer (f.eks N og P) samt vigtige mikronæringsstoffer, redegøre for de vigtigste stoffers betydning for plantens vækst og hvilke tilpasninger planten har for at optimere optagelsen af disse næringsstoffer.
 • Kan beskrive planters næringsstofoptagelse i relation til næringsstoftilgængeligheden i jorden og rodens anatomi i relation hertil.
 • Kan beskrive ledningsvævets opbygning i relation til transporten af vand og organiske og uorganiske næringsstoffer.
 • Kan forklare rodens samspil med jordens mikroorganismer, herunder mykorrhiza og nitrogenfikserende bakterieknolde.
 • Kan redegøre for gas udveksling mellem planter og atmosfære inklusiv H2O, CO2, N2 og flygtige organiske forbindelser (VOCs)
 • Kan redegøre for planters vækst og anatomiske tilpasninger til omgivelserne.
 • Kan redegøre for variationen i planters indholdsstoffer (incl. næringsstoffer og sekundære metabolitter) mellem funktionelle plantegrupper, og planters respons på herbivori og miljøforandringer.
 • Kan diskutere planters reaktion på klimaændringer og kvælstofbelastning på et kvalificeret grundlag.
 • Kan diskutere og kritisere videnskabelige afhandlinger inden for fagets hovedemner og efterfølgende praktisere mundtlig og skriftlig fremlæggelse af resultaterne.


Viden:

Deltagerne vil erhverve en bred viden om planters økofysiologi i terrestriske  økosystemer. Der lægges vægt på planternes reaktion på og tilpasning til miljøændringer såsom eutrofiering og klima. I undervisningen gennemgås planters lysudnyttelse, fotosyntese og kulstofbalance, vandhusholdning og -transportmekanismer, næringsstofoptagelse og –transport, vækst og regulerings-mekanismer. De forskellige funktioner relateres til strukturen af celler, blad, ledningsvæv, rod, stængel m.v. og der opskaleres fra enkeltplante til økosystem.

Færdigheder:

De studerende skal i løbet af kurset tilegne sig grundlæggende viden om planters økofysiologi og sammenhængen mellem planters struktur og funktion, samt hvordan man undersøger dette. De studerende vil i denne sammenhæng erhverve erfaring med at udføre og vurdere økofysiologiske eksperimenter og identificere plantestrukturer. Denne viden skal give en forståelse for planternes samspil med omgivelserne, især hvad angår eutrofiering og klimaændringer, med henblik på senere arbejde med planter eller beskæftigelse indenfor formidling og undervisning. Der vil i undervisningen blive inddraget "anvendt økofysiologi" i relation til kommerciel planteproduktion, for at danne basis for tværfaglighed.

Kompetencer:

Kurset vil sætte deltagerne istand til at kunne diskutere planters reaktion på f.eks. klimaændringer og kvælstofbelastning på et kvalificeret grundlag. Inddragelsen af kommerciel planteproduktion vil danne basis for tværfaglighed i relation til landbrug, gartneri og skovbrug.
Endvidere vil deltagerne blive øvet i at diskutere og kritisere videnskabelige afhandlinger inden for fagets hovedemner og efterfølgende praktisere mundtlig og skriftlig fremlæggelse af resultaterne.

Kurser svarende til: Organismernes diversitet, Kemi, Almen Biokemi og Almen Økologi.
Forelæsninger, praktiske øvelser og diskussionstimer.
2 ugers projektarbejde over udleveret originalartikel.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 105
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 15
 • Ekskursioner
 • 10
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Mundtlig feedback på projekteksamen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 25 min. (ingen forberedelse)
I de sidste undervisningsuger skriver 2-3 studerende sammen en projektrapport over en udleveret originalafhandling. Projektrapport skal være afleveret. De studerende skal individuelt fremlægge rapporten mundtligt, og der foretages en individuel bedømmelse af fremlæggelsen. Fremlæggelsen varer 10 minutter efterfulgt af 15 minutters eksamination.

Den studerende får én samlet karakter, og heri tæller den skriftlige eksamen 2/3 og fremlæggelsen af projektet 1/3. Begge delprøver skal bestås i samme eksamenstermin.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Skriftlig prøve: Alle hjælpemidler tilladt.
Mundtlig prøve: Projektrapport og noter til fremlæggelsen må medbringes.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

30 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse og uden hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.