NBIA08033U Feltbiologi I, II og III (Feltbio)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Field Biology I, II and III (Feltbio)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag

Kursusindhold

Feltbiologi I:

Marinbiologi:
Formålet med dette delkursus er at give de studerende kendskab til de fysisk-kemiske forhold i de indre danske farvande og forekomsten af væsentlige marine organismegrupper i vandsøjlen og på udvalgte bundtyper.
Vandsøjlens fysisk-kemiske karakteristika i et lavvandet brakvandsområde (de indre danske farvande) præsenteres og de sæsonbetingede ændringer beskrives. De mest almindelige marine organismer knyttet til vandsøjlen og deres sæsonmæssige udbredelse beskrives. Under sejlads demonstreres måling af fysisk-kemiske karakteristika i vandsøjlen og der indsamles planktonorganismer, som efterfølgende studeres i laboratoriet.
Havbundens fysisk-kemiske karakteristika på forskellige bundtyper præsenteres. De mest almindelige marine organismer og deres fødeoptagelse beskrives for forskellige bundtyper. Under sejlads indsamles organismer knyttet til 3 forskellige bundtyper ved hjælp af bundskraber. I laboratoriet studeres de indsamlede organismer.
Delkurset afsluttes med en opsamling, hvor der fokuseres på sammenhængen mellem havets fysisk-kemiske karakteristika og dennes betydning for udbredelsen af de marine organismer i såvel tid som rum.

Feltbiologi II:

Terrestrisk botanik:
Vi træner plantebestemmelse og fokuserer på genkendelse af et udvalg af almindelige danske vedplanter og plantefamilier. Desuden berører vi simple metoder til vegetationsbeskrivelse. Gennem lærer- og studenterfremlæggelser gennemgår vi data fra kontrasterende biotoper og diskuterer biotopernes opståen og historie samt de kår (græsning, eksponering, afvanding, skovdrift etc.) der er afgørende for biotopernes nuværende tilstand.

Terrestrisk zoologi:
Formålet med dette delkursus er at give de studerende kendskab til væsentlige grupper af danske hvirvelløse dyr på udvalgte terrestriske biotoper, samt at give en introduktion til identifikation af dyrene. Som led i dette tilstræbes det desuden at der opnås et grundlæggende kendskab til tilpasninger hos dyr samt viden om faktorer der er bestemmende for dyrenes fordeling i det økologiske system. Undervisningen er koncentreret om et mindre antal biotoper. Der indøves simple metoder til indsamling og identifikation af udvalgte dyregrupper.

Feltbiologi III:

Limnisk biologi:
Formålet med dette delkursus er at præsentere og karakterisere forskellige typer af søer og vandløb samt undersøge hvordan de er relateret til landskabet (jordbund, oplandet mm.). Der fokuseres på betydning af de fysisk-kemiske forhold, forekomst af organismer, biodiversitet, fødekæde, human påvirkning samt på at opnå et kendskab til identifikation af organismer og kendskab til prøvetagningsmetoder. Der gennemføres simple laboratorie analyser samt indsamles kvalitative og kvantitative prøver til bestemmelse af flora- og faunaforekomster. Resultaterne anvendes til at diskutere fødekædestruktur og funktion i relation til beskyttelse og bevarelse af ferskvandsystemer.

Målbeskrivelser

Generelle mål:

 • At indøve et basalt kendskab til forskellige vigtige organismegruppers diversitet
 • At opnå et basalt kendskab til vækstfaktorer og økologi inden for de valgte miljøer
 • At praktisere teoretiske begreber opnået under kurserne Organismernes diversitet, Almen økologi og Kemi
 • At anvende gængse feltprocedurer og analysemetoder
 • At styrke faglige og sociale relationer gennem fælles øvelser og gruppearbejde


Feltbiologi I:
Marinbiologi:

Viden:

Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • beskrive hydrografien og sedimentfordelingen i det sydlige Kattegat og Øresund
 • beskrive udbredelsesmønstrene for udvalgte nøgleorganismer
 • beskrive generelle livsstrategier for marine organismer
 • beskrive almindelige typer prøvetagningsudstyr


Færdigheder:

Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • Forklare sammenhængen mellem organismernes udbredelsesmønstre og de fysiske forhold
 • Forklare sammenhængen mellem årstidsvariationen i vandsøjlens organismer og hydrografien i Øresund
 • Forklare fordele og ulemper ved almindelige typer prøvetagningsudstyr


Kompetencer:

Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • Diskutere biologien i Øresund i forhold til områdets fysiske forhold


Feltbiologi II:
Terrestrisk botanik:

Viden:

Ved kursets afslutning skal den studerende:

 • kunne genkende et udvalg af almindelige plantefamilier.
 • kunne forstå og anvende de vigtigste morfologiske fagtermer.
 • kunne genkende de vigtigste danske træer og buske.


Færdigheder:

Ved kursets afslutning skal den studerende:

 • kunne anvende en flora og andre relevante redskaber til korrekt bestemmelse af danske planter.
 • kunne give en overordnet beskrivelse af vegetationen på udvalgte terrestriske biotoper.


Kompetencer:

Ved kursets afslutning skal den studerende:

 • kunne foretage en basal vegetationsanalyse efter et kvalificeret metodevalg.
 • kunne beskrive økologiske faktorer, der bestemmer plantearternes fordeling på udvalgte terrestriske biotoper.

 

Terrestrisk zoologi:

Viden:

Ved afslutningen af kurset har den studerende viden om:

 • hovedgrupperne af terrestriske hvirvelløse dyr og disses karakteristika
 • hovedtrækkene af hovedgruppernes morfologi og levevis
 • korrekt anvendelse af de vigtigste morfologiske fagtermer


Færdigheder:

Ved afslutningen af kurset har den studerende færdigheder i at:

 • anvende bestemmelsesnøgler til danske hvirvelløse terrestriske dyr
 • udpege morfologiske strukturer og udtrykke deres anvendelighed ved klassificeringen
 • anvende enkle metoder til indsamling og konservering af terrestriske hvirvelløse dyr


Kompetencer:

Ved afslutningen af kurset har den studerende kompetencer til at:

 • tilrettelægge og gennemføre specifikke indsamlingsopgaver under vejledning
 • udarbejde en simpel oversigt over et områdes fauna af terrestriske hvirvelløse dyr


Feltbiologi III:
Limnisk biologi:

Viden:

 • kunne forstå de ferske vandes tilblivelse og betydning i naturen 
 • kunne beskrive de forskellige biotoptyper i rindende (vandløb) og stillestående vand (søer)
 • kunne beskrive levevilkårene for dyr og planter i søer og vandløb
 • gøre rede for de morfologiske og fysiologiske tilpasninger i forhold til miljøet (lys, næring, substrat og vandbevægelse)


Færdigheder:

 • anvende operationelle felt- og laboratoriemetoder til måling af simple fysisk-kemiske forhold (ilt, temperatur, lys og stof)
 • anvende gængse redskaber og bestemmelsesværker til indsamling og identifikation af mikro- og makroorganismer
 • analysere biologisk samfundsstruktur og stofomsætning på et funktionelt niveau
 • forklare sammenhænge mellem næringsstatus (trofigrad) og biodiversitet
 • formidle indsamlede resultater til medstuderende og lærere


Kompetencer:

 • sammenholde teoretisk viden om ferske vandes biologi med egen data indsamlet under kurset
 • udrede miljøtilstand i de undersøgte lokaliteter og vurdere fremtidsperspektiver
 • tilrettelægge et fagligt team-work og tage medansvar for en fælles syntese
Kurser svarende til Organismernes diversitet, Almen økologi og Kemi.
Feltbiologi I, II og III skal gennemføres af alle studerende og består af 3 delelementer:

Feltbiologi I - Marinbiologi:
2 dages undervisning (ikke internatkursus) i Helsingør og ½ dag i København med forelæsninger og demonstrationer kombineret med feltarbejde.

Feltbiologi II - Terrestrisk botanik og zoologi:
2x3 dages intensivt kursus med basis i Universitetsparken. Denne del er opdelt i terrestrisk botanik og terrestrisk zoologi, 3 dage for hvert emne. Består af feltarbejde og ekskursioner og efterfølgende bearbejdning af observationer og indsamlet materiale i laboratoriet. Kursusdagene er lange med aktiviteter fra morgen og til ud på aftenen.

Feltbiologi III - Limnisk biologi:
5 dages internatkursus (obligatorisk overnatning) på Salten Skov Laboratoriet ved Silkeborg. Kurset består af forelæsninger, felt- og laboratorieøvelser, ekskursioner, gruppearbejde og plenumdiskussioner.
Kursusdagene er lange med aktiviteter fra morgen og til ud på aftenen.
På Feltbiologi I og II skal I selv sørge for forplejning. På Feltbiologi III opkræves de studerende en egenbetaling (ca. 700kr.) som supplement til dækning af udgifter til forplejning. De studerende skal desuden selv sørge for transport til og fra feltstationen.

Bemærk at del I foregår i blok 4 og del II og III foregår i blok 5.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 44
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Ekskursioner
 • 36
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Prøveformsdetaljer
Feltbiologi I, Marinbiologi: ingen afsluttende prøve
Feltbiologi II, Terrestrisk botanik: skriftlig prøve 1 time.
Feltbiologi II, Zoologi: skriftlig prøve 1 time.

Feltbiologi III, Limnisk biologi: skriftlig prøve 1 time.

De tre prøver (én på Feltbio II Botanik, én på Feltbio II Zoologi og én på Feltbio III) vægter hver 1/3 af karakteren. Alle prøver behøver ikke være bestået, for at bestå kurset samlet. Prøverne behøver ikke være bestået i samme eksamenstermin.
Krav til indstilling til eksamen

Der kræves 100% deltagelse i alle tre feltkurser

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Feltbiologi II, botanik: Dansk Flora (Frederiksen, Rasmussen & Seeberg, Gyldendal, 2. el. 3. udgave) Feltfloraen, Bo Mossberg & Lennart Stenberg, Gyldendal 2010 (eller evt. én af de tilsvarende bøger af de samme forfattere) Din lup, dissektionssæt (og skriveredskaber). Kompendiet der udleveres til undervisningen.

 

Feltbiologi II, zoologi: Ved multiple choice eksamenen må ikke benyttes hjælpemidler. Ved bestemmelseseksamenen må det udleverede kompendium benyttes.

 

Feltbiologi III: Alle relevante hjælpemidler, dvs. pc, lommeregner, fag- og opslagsbøger, bestemmelsesnøgler m.m., men ikke internetadgang. De mest brugte bestemmelsesnøgler stilles til rådighed i klassesæt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Reeksamen er en skriftlig eksamen i den/de delprøve/r som ikke er bestået (1 time pr. delprøve, se ovenfor). Reeksamen afholdes af instituttet.

Der kan ikke ses bort fra krav om deltagelse på feltkursus, og studerende der ikke opfylder kravet skal derfor følge den del af kurset, der ikke er opfyldt, igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.