NBIA08019U Molekylærbiologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Molecular Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Kursusindhold

Genomics. DNA-baserede processer som replikation, repair, rekombination, transposition og transkription. Post-transkriptionelle begivenheder som RNA splicing, RNA eksport, RNA lokalisering og translation. Basale reguleringsmekanismer som observeret i studier af eksperimentelle organismer.

Målbeskrivelser

Kurset vil formidle den viden, som er nødvendig for forståelsen af basale molekylærbiologiske problemstillinger og genteknologiske procedurer, således at den studerende kritisk kan tolke og formidle basale molekylærbiologiske forskningsresultater.

Viden:

Genomics.
DNA-baserede processer som replikation, rekombination, transposition og transkription.
Post-transkriptionelle begivenheder som RNA splicing, RNA eksport, RNA lokalisering og translation.
Reguleringsmekanismer som observeret i studier af eksperimentelle organismer.

Færdigheder:

 • fremlægge en original-artikel på engelsk inden for en tidsramme af 20 minutter med vægt på nøgle-eksperimenter.
 • skrive en oversigtsartikel på engelsk med øvre grænser på 2000 ord og 20 referencer, struktureret som et review til et tidsskrift.
 • analysere eksperimentelle resultater og forholde sig til resultaterne i en teoretisk sammenhæng via opgaveløsning.
 • foreslå og forklare eksperimentelle løsninger, inklusiv relevante kontroller, til molekylærbiologiske problemstillinger.
 • udføre eksperimenter selvstændigt på basis af vejledninger på engelsk.


Kompetencer:

 • udvælge og vurdere relevante teoretiske og eksperimentelle metoder til løsning af molekylærbiologiske problemstillinger.
 • formidle - skriftligt og mundtligt – molekylærbiologiske problemstillinger med anvendelse af fagligt korrekt terminologi.
 • vurdere molekylærbiologiens muligheder og begrænsninger mht. anvendelse af forskellige teorier, metoder og apparatur.
Kompetencer svarende til kurser beliggende i 1. års blok 1 og 2.
Laboratorieøvelser i proteinkemi og cellebiologi skal være godkendt.
Forelæsninger (16 t), eksaminatorier (18 t), laboratorieøvelser (52,5 t), essay-skrivning (60 t)
Dele af undervisningen kan foregå på engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 261,5
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • Praktiske øvelser
 • 52,5
 • Projektarbejde
 • 60
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412,0
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives løbende individuel feedback på svar og spørgsmål i undervisningssituationen. Der gives individuel feedback på præsentationer af primær litteratur til de teoretiske øvelser. Der gives individuel feedback på det skriftlige eksamensessay i det omfang det ønskes. Der gives gruppefeedback på praktiske færdigheder som opnås i forbindelse med laboratorieøvelserne.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der skal afleveres et essay ved udgangen af uge 12 som vægter med 25% af den samlede karakter.
Den skriftlige eksamen vægter 75% af den samlede karakter.
Begge deleksamener skal bestås, før eksamen er bestået.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve).
Krav til indstilling til eksamen

1) Mundtligt indlæg vedr. original-artikel
2) Deltagelse i 80% af øvelseskurset

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladte.

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hele eksamen (begge delprøver) skal tages om.

Der kan ikke ses bort fra indstillingskrav til eksamen og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på 30 minutter og med 30 minutters forberedelsestid, papirbaserede hjælpemidler er tilladte.

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.