NBIA06065U  Danmarks fauna - Hvirveldyr (DanFauna)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Danish Fauna - Vertebrates (DanFauna)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi.

Kursusindhold

Kursets formål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til den danske hvirveldyrfaunas diversitet (fisk, padder, krybdyr, pattedyr og fugle). Der lægges primært vægt på artskendskab og arternes biologi.

På kurset får den studerende et indblik i den danske hvirveldyrfaunas diversitet. Den studerende vil tilegne sig viden om den danske dyreverdens forhistorie, et stort udvalg af danske hvirveldyrs biologi, metoder til dataindsamling, faunastrukturen for den pågældende dyregruppe, samt kunne identificere dem (gennem introduktion i brugen af identifikationsnøgler til dyregrupperne). En række temaforelæsninger vil uddybe emner på tværs af dyregrupperne (Eksempler: overvintring, DNA i hvirveldyrforskning, mærkning af hvirveldyr m. m. ).

Målbeskrivelser

Kompetencer

 • Forklare og perspektivere bestemmelse og general biologi hos danske hvirveldyrarter


Færdigheder

 • Bestemme alle danske hvirveldyr til art ved brug af diverse identifikationsnøgler og felthåndbøger.


Viden

 • General biologi (f.eks habitatvalg, livs-/års-/yngle-cyclus og fødevalg) og udbredelse i Danmark for et udvalg af fersk/saltvandsfisk, alle padder/krybdyr, de fleste pattedyr, samt udvalgte fugle.
 • Indsamlings- og forskningsmetoder, der anvendes inden for hvirveldyrforskning.
 • Grove træk af Danmarks forhistoriske hvirveldyrverden, samt de aktuelle tidszoner og naturtyper.
 • Hvirveldyrenes overordnede systematik og de i kurset gennemgåede danske hvirveldyrs placering deri.

 

Se Absalon for kursuslitteratur. Se eksempler på litteratur: Atlas over danske ferskvandsfisk (red. Carl & Møller, SNM), Havfisk og fiskeri (Muus og Nielsen, Gyldendal), Padder og krybdyr i Danmark (Jørgensen, Gyldendal), Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, Gyldendal), Fugle i felten (Svensson, Lindhardt og Ringhoff) og Politikens store fuglebog (Dybbro; dækker fuglenes biologi).”

Kurset består af forelæsninger og en række praktiske øvelser i identifikation og artskendskab på baggrund af friskt materiale, samt præparater fra Statens Naturhistoriske Museums samlinger. Obligatoriske feltekskursioner (fugletur, fiskeri ferskvand, dyrehaven). Planerne for disse oplyses ved kursusstart.
Afleveringsopgaver under kurset.
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 60 minutter med opsyn.
Den skriftlige prøve er en multiple choice test.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun udleverede.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Ekskursioner
 • 20
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 116
 • I alt
 • 206