NBIA04047U Biodiversitet (Biodiv)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Biodiversity (Biodiv)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Biodiversitet bliver præsenteret som en økologisk fagdisciplin, der omhandler mønstre for arternes antal, hyppighed og fordeling over tidslige, rumlige og miljømæssige skalaer. Der opstilles og testes forklaringer på disse mønstre. Biodiversitet behandler også processerne bag arternes opståen, spredning og uddøen i en evolutionær og historisk sammenhæng. Biodiversitet anskues som økosystemers biologiske indhold, og det belyses hvorledes økosystemernes funktion, modstand, regenereringsevne og artsudskiftning ved forstyrrelse hænger sammen med biodiversiteten. Biodiversitet anvender numeriske og grafiske metoder til at beskrive mønstre og teste forklaringshypoteser. Der inddrages mekanismer fra økofysiologi, evolutionslære, populationsbiologi, samfundsøkologi og historisk biografi til forklaring af mønstrene.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Viden og teoretisk forståelse for mekanismerne bag arters opståen, udvikling og uddøen i en evolutionær og historisk sammenhæng over årmillioner.
 • Viden og teoretisk forståelse for de mønstre og mekanismer, der regulerer arternes antal og dominans i miljøet.
 • Viden om biodiversitetens betydning for økosystemernes stabilitet, modstandsdygtighed og for den service de kan yde til mennesket såvel økonomisk, kulturelt som rekreativt.
 • Viden om biodiversitetens betydning i samfundet og for den måde, den indgår i naturbeskyttelse, friluftsliv og turisme.
 • Viden om, hvorledes menneskets aktivitet påvirker biodiversiteten globalt, i Europa og i Danmark via befolkningstallet, landbrugsdriften, industriel aktivitet og vandhusholdningen.
 • Viden om hvorledes den globale opvarmning og spredning af arter kan forventes at påvirke den nationale og internationale biodiversitet.


Færdigheder:

 • Studenten skal stifte bekendtskab med praktiske metoder til prøvetagning mhp. at bestemme biodiversiteten
 • Studenten skal erhverve sig færdigheder i at kunne beregne en række centrale talmæssige mål for biodiversitet såsom artstal, dominans, evenness i enkelt områder og similaritet i artssammensætning og hyppighed mellem en række områder.
 • Studenten skal anvende statistiske teknikker, der kan teste i hvilket omfang forskelle i biodiversitet og similaritet mellem forskelle områder kan forklares med historiske påvirkninger og udviklinger eller forskelle i miljøparametre (lys, næring, pH mv.).
 • Studenten skal kunne vurdere primærdata og publikationer om biodiversitet på et professionelt biologisk grundlag.
 • Studenten skal kunne inddrage biodiversiteten i en praktisk forvaltningsramme og forstå de økonomiske og politiske argumenter, der også indgår.
 • Studenten skal kunne kombinere biodiversitetsmål med værdiladede parametre om etik og æstetik.


Kompetencer:

Studenten skal opnå kompetence i at:

 • Forstå mekanismerne bag arters opståen, udvikling og uddøen
 • Forstå mønstre og mekanismer bag arters antal og hyppighed
 • Vurdere biodiversitetens betydning for økosystemers stabilitet, modstandsdygtighed og service under historiske, nutidige og fremtidige forhold.
 • Forstå biodiversitetens betydning i naturbeskyttelse, friluftsliv og turisme
 • Inddrage biodiversitet i samlede naturplaner, forvaltningsplaner og byplaner i internationalt, statsligt og lokalt regi i samarbejde med andre faggrupper.
 • Inddrage biodiversitet i formidling til borgere og professionelle fagudøvere.
 • Kunne vurdere fremgang og tilbagegang for biodiversitet i forhold til den almene samfundsudvikling og dens forskellige elementer.
Undervisningen foregår over 7 uger og består af forelæsninger, obligatoriske øvelser og et mindre skriftligt essay projekt. De obligatoriske øvelser foregår hovedsageligt i programmet R og basalt kendeskab til dette program er en fordel.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 89
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • Ekskursioner
 • 48
 • Projektarbejde
 • 12
 • Vejledning
 • 6
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback, både skriftligt, mundtligt og kollektivt (i hold på 2-3 personer) til øvelsesrapporter, essays og fremlæggelser. Der leveres også studenterfeedback ved fælles fremlæggelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
I opgavesættet indgår typisk tre typer spørgsmål: a. Et multiple choice spørgsmål, b. et beregningsspørgsmål og c. et essayspørgsmål. Der gives en samlet karakter vægtet efter de procentsatser for de tre typer spørgsmål, som angives i opgavesættet.

Den skriftlige stedprøve er en ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage i eksamen at kursets 3-5 øvelsesrapporter og ene essay projekt er godkendt senest en uge før starten af eksamen.
 

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

KU’s eksamenshus stiller computere til rådighed ved ITX-eksamenen.
Egne digitale hjælpemidler, såsom computer, tablet, lommeregner, mobiltelefon mv. må ikke medbringes.

Bøger, noter og lignende kan medbringes i papirform eller uploades før eksamen og tilgås digitalt fra ITX-computeren. Læs mere om dette på Studieinformation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

Er indstillingskravet ikke opfyldt, skal det opfyldes inden reeksamen.
Alle øvelsesrapporter og essay skal være afleveret og godkendt senest tre uger inden reeksamen.

 

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på 20 minutter og med 20 minutters forberedelsestid. Alle hjælpemidler tilladt. 

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler, jf. målbeskrivelsen ovenfor.