NBIA04034U Almen mikrobiologi (Mikrobiol)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

General Microbiology (Mikrobiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Forelæsninger:
Forelæsningerne holdes på baggrund af lærebogen som en gennemgang af en række mikrobiologiske emner med omtale af vigtige begreber og udvalgte bakterier.

Øvelser:
Laboratorieøvelserne er opdelt i flere sekvenser, der omhandler mikrobiel vækst: Mikroorganismer i vores nærmiljø, Identifikation af bakterier og Bakterier i spildevand

Diskussionstimer:
Diskussionstimerne uddyber emner inden for forskellige områder af mikrobiologien og indeholder løsning og diskussion af udleverede opgaver samt læsning og diskussion af udvalgte kortere videnskabelige artikler.

Målbeskrivelser

Kurset i almen mikrobiologi har som formål at give et samlet overblik over mikroorganismerne med eksempler fra mikrobiologiens forskellige områder: stofskiftetyper, bakteriers diversitet, mikroorganismers aktivitet, forekomst og vækstforhold, deres genetiske stabilitet og mobilitet, patogenitet, evolution, økologiske betydning og bioteknologiske anvendelse.
Efter kurset opnår den studerende:

Viden:

 • At have fået et basalt kendskab til de forskellige grupper af mikroorganismer
 • At have tilegnet sig sterilteknik og være i stand til at dyrke og isolere enkelte typer/stammer/arter fra blandede prøver fra naturen
 • At have tilegnet sig en forståelse for forskellene mellem pro- og eukaryot cellebiologi og genetik


Færdigheder:

 • At være i stand til at supplere sin viden om mikroorganismer og deres egenskaber med informationer fra litteraturen
 • At kunne foreslå procedurer for molekylær og fysiologisk bakterieidentifikation
 • At kunne redegøre for mikroorganismers betydning for menneskets sygdom og sundhed


Kompetencer:

 • At kunne analysere de mikrobiologiske aspekter af ændringer i substrater og vækstforhold med hjælp af viden om mikroorganismers morfologi, fysiologi og forekomst
 • At kunne læse og analysere videnskabelige artikler med mikrobiologisk indhold

Brock Biology of Microorganisms, nyeste udgave (læseplan til forrige udgave udleves også)

Forelæsninger foregår som en (dobbelt) forelæsning per dag henholdsvis tirsdag og torsdag.
Øvelser/kollokvier foregår over 7 uger med 2 x 2,5 timer pr. hold pr. uge.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 25
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig

Der vil være mulighed for mundtlig/skriftlig feedback på opgaven ved individuel henvendelse efter eksamensbedømmelserne foreligger.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlig prøve vægter 100% af den endelige karakter. Prøven består af en multiple choice del (vægter 25%) samt 10-15 stk. essayopgaver (vægter 75%).

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Mundtligt oplæg + udarbejdelse af synopsis.

Der skal holdes et oplæg i grupper á 4-5 studerende baseret på original litteratur under kurset. Oplæggets varighed er ca. 20 minutter. Underviserne udarbejder opgaveteksterne, som fordeles tilfældigt blandt grupperne. Oplægget vil omhandle et mikrobiologisk emne, der skal beskrives og diskuteres baseret på videnskabelige artikler identificeret af de studerende. Det er målet at afprøve de studerendes forståelse og brug af mikrobiologiske termer, samt teste deres færdigheder i at indhente, anvende og citere videnskabelige artikler. Det mundtlige oplæg + synopsis fremgår i arbejdsbelastningen som “Mundtligt oplæg".

Oplægget skal bestås, hvilket er et krav for indstilling til den skriftlige prøve. Oplægget skal ikke nødvendigvis gennemføres i samme eksamenstermin som den skriftlige prøve, men skal være bestået inden denne.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig prøve, 25 minutter med 25 minutters forberedelsestid og uden hjælpemidler.

Hvis den studerende har bestået indstillingskravet inden den ordinære eksamen, kan den studerende indstilles til reeksamen. Hvis indstillingskravet ikke er bestået inden reeksamen, kan det afløses af en skriftlig opgave, hvilket aftales med kursusansvarlig.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen ovenfor.