NBIA04031U Almen biokemi 1 (BioK1)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

General Biochemistry 1 (BioK1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i fysik

Kursusindhold

Kurset har til formål at give en teoretisk indføring i biokemiens hovedområder med vægt på struktur og funktion af de vigtigste makromolekyler og generel metabolisme samt enzymologi gennem forelæsninger og regneøvelser. Derudover får de studerende en praktisk introduktion til laboratoriearbejde gennem en række øvelser, hvor der arbejdes med vigtige biokemiske teknikker.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende skal kunne klassificere væsentlige grupper af molekyler, som indgår i cellens stofskifte og beskrive kulhydrater, proteiner og nukleinsyrers grundlæggende kemiske egenskaber og opbygning.

Den studerende skal kunne beskrive enzymers kinetik og kunne bruge Michaelis-Menten kinetisk teori til kvantitative analyser og beregninger af eksperimentelle data. Den studerende skal forstå enzymers generelle virkemåde i forhold til fænomener som mætningskurver, inhibering og allosteri.

Den studerende skal kunne beskrive de grundlæggende principper for replikation, transkription og translation, samt hvordan genetisk information overføres til proteinsyntese.

Den studerende skal kunne beskrive de generelle principper og de vigtigste elementer af centrale metabolismeveje, herunder glykolyse, TCA cyklus, elektrontransport og fotosyntese. Forstå redoxprocessernes energiforhold. Udvise overblik over, og sammenhæng mellem, metabolismeveje, metabolitter og cofaktorer samt betydningen af forskellige organeller i cellen.
 

Færdigheder:

Udføre beregninger af Gibbs fri energi og standardreduktionspotentialer og demonstrere en kvantitativ forståelse af disse.

Anvende de mest almindeligt brugte grafiske præsentationer af enzymkinetiske data, og demonstrere en forståelse af, hvordan disse anvendes til estimering af de kinetiske konstanter.

Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i laboratoriet med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes ved praktiske biokemiske undersøgelser.

Udføre databehandling af forsøgsresultater og præsentere konklusioner på en overskuelig måde.

Kunne anvende den opnåede viden til at fortolke data og koble den til kendte biokemiske sammenhænge.
 

Kompetencer:

Kunne overføre biokemiske metoder og teori til andre fagområder: cellebiologi, molekylærbiologi og mikrobiologi.

Kunne redegøre for biologiske problemstillinger ud fra grundlæggende biokemiske principper.

MatStat og KemiBio, eller tilsvarende.
Undervisningen er sammensat af en teoretisk del bestående af forelæsninger og regneøvelser samt en praktisk del bestående af 4 laboratorieøvelser med tilhørende introduktion og rapportskrivning.
Holdinddeling m.v. vil fremgå af kursushjemmesiden.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives skriftlig feedback på rapporter.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne indstilles til eksamen skal den studerende have afleveret fire rapporter til kursets laboratorieøvelser. Rapporterne skal godkendes af underviseren.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis der er ti eller færre studerende tilmeldt reeksamen, ændres reeksamen dog til en 20 minutters mundtlig eksamination med 20 minutters forberedelse. Alle hjælpemidler tilladt.

Hvis krav om aflevering og godkendelse af rapporterne ikke er opfyldt, skal den/de manglende rapporter afleveres senest tre uger inden reeksamen og skal godkendes af underviseren.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.