LSLS20155U Skov og landskab

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Forestry and landscape

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset har til formål at give et naturfagligt grundlag, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med skovdyrkning og i forbindelse med natur- og landskabspleje

 • Vedplanternes botanik (sommer)
 • Vedplanternes botanik (vinter)
 • Vedplanternes krav til vækstvilkår 
 • Vedplanternes udbredelse og proveniensforhold 
 • Grundlæggende plantefysiologi
 • Veddets opbygning og egenskaber
 • By- og vejtræer, herunder risikotræer og skadevoldere
 • Landskabsdannelse, geologi og grundlæggende hydrologi
 • Vandløb og lysåbne naturtyper

 

Kurset giver de studerende en introduktion til uddannelsen, skov- og landskabsingeniør professionen og et praktisk kendskab til skovarbejde og landskabspleje med henblik på, at den studerende efterfølgende kan indgå i en dialog med eksempelvis skov- og naturteknikere.

 

Indholdet i kurset omfatter i øvrigt en introduktion til følgende 5 delområder:

1. Uddannelsen og uddannelsesstedet:

 • Studiegrupper
 • IT og Absalon
 • Litteratur via biblioteket og online databaser
 • Lokalområdet
 • Formalia og godt sprog i skriftligt arbejde på Skovskolen.


2. Professionskendskab:

 • Skov- og landskabsingeniørens hverdag og jobmuligheder
 • Erhvervsområdekendskab - virksomhedstyper inden for det grønne område 
 • Kendskab til træets anvendelse og de vigtigste aftagere af træ fra danske skove.


3. Maskiner samt manuelle/motormanuelle discipliner:

 • Introduktion til maskiner i skovbrug og naturpleje
 • Introduktion til praktisk naturpleje og vandløbsvedligeholdelse
 • Introduktion til plantehåndtering og plantning i praksis
 • Motorsaven: opbygning, vedligeholdelse og brug
 • Fældningsteori og arbejdsmiljø
 • Metoder til opmåling og volumenberegning af stående og fældet træ
 • Introduktion til oparbejdning af pyntegrønt og af juletræer.

  

4. Kort, GIS og GPS

 • Historiske og nutidige kort
 • Grundlæggende opbygning og geografiske informationssystemer (GIS)
 • Grundlæggende brug af GPS og GIS i skov- og landskabsforvaltning.

 

5. Skov- og landskabshistorie og natursyn:

 • Kulturlandskabets historie og dannelse, herunder øvelser i kortanalyse
 • Identifikation af fortidsminder og kulturhistoriske spor
 • Introduktion til natursyn.
Målbeskrivelser

Viden

 • Viden om til de sommerbotaniske kendetegn for almindeligt forekommende vedplanter i Danmark
 • Viden om til de mest almindeligt forekommende vedplanters krav til voksested
 • Viden om naturlig udbredelse for de mest almindeligt forekommende vedplanter i Danmark
 • Forståelse af grundbegreber indenfor vedplanternes proveniensforhold
 • Forståelse for hvordan planternes anatomi har betydning for vækst (primær og sekundær) samt transport af vand og næring. 
 • Viden om hvordan træets opbygning og vækst har betydning for veddets teknologiske egenskaber
 • Have opnået kendskab til lysåbne naturtyper
 • Have opnået indsigt i professionens erhvervsvilkår og opgaveområde samt professionsudøverens rolle, funktion og særlige identitet
 • Have opnået indsigt i professionsområdets primære produktioner og tjenesteydelser
 • Kende de vigtigste maskiner i skovbrug og naturpleje
 • Have kendskab til kortmateriale relevant for fagområdet
 • Viden om til de vinterbotaniske kendetegn for almindeligt forekommende vedplanter i Danmark
 • Viden om topografiens betydning for landskabets hydrologi 
 • Forståelse for istidslandskabet og landskabsdannelsen i Danmark
 • Viden om veddets nedbrydning og dennes betydning for biodiversitet i skovene.
 • Introduktion til biodiversitet i dyrket og urørt skov
 • Introduktion til skovenes rolle i klimadebatten, skovressourcer, certificering og skovpolitik
 • Kunne nævne vigtige skov- og landskabshistoriske begivenheder der har præget vores kulturlandskab i nyere tid.
 • Have opnået kendskab til forskellige natursyn
 • Kende de vigtigste maskiner i skovbrug og naturpleje
 • Have kendskab til grundlæggende innovationstankegang
 • Kendskab til de vigtigste skadevoldere på træer, samt deres betydning for træers sundhed både i skov, by og langs vejen, herunder også introduktion til risikotræer.

 

Færdigheder

 • Bestemme og morfologisk beskrive almindeligt forekommende vedplanter i Danmark i sommertilstand
 • Redegøre for hvordan almindeligt forekommende vedplanters oprindelse, udbredelse og krav til vækstvilkår har betydning for et lokalitetstilpasset træartsvalg
 • Redegøre for de plantefysiologiske faktorer, som har betydning for planternes overlevelse, vækst og formering 
 • Redegøre for hvordan træets opbygning og vækst har betydning veddets egenskaber, anvendelse.
 • Kunne anvende en række grundlæggende begreber og terminologier i det fagsprog som professionen anvender således at den studerende kan diskutere generelle faglige problemstillinger
 • kunne anvende håndholdte redskaber til vandløbspleje og naturpleje
 • kunne kvalitetsvurdere, håndtere og plante skovplanterr
 • Kan anvende GIS og GPS til enkle registrerings- og kortlægningsopgaver
 • kunne udfærdige skriftlige produkter der lever op til de formelle og skriftlige krav på universitetsniveau
 • Bestemme og morfologisk beskrive almindeligt forekommende vedplanter i Danmark i vintertilstand
 • Redegøre for hvordan topografien har betydning for landskabets hydrologi 
 • Analysere centrale landskabselementers opbygning og dannelse
 • Redegøre for hvordan træets opbygning og vækst har betydning for veddets nedbrydning
 • Kunne anvende motorsav og relateret håndværktøj til lette fældningsopgaver
 • Kunne identificere spor efter vigtige skov- og landskabshistoriske begivenheder både i felten og på kortmateriale 
 • Kunne opmåle og beregne volumen på stående og fældet træ
 • Kunne redegøre for metoder til oparbejdning af juletræer og pyntegrønt.

 

Kompetencer

 • Foretage overordnede lokalitetsspecifikke vækstvilkårsanalyser - jordbund, hydrologi og klima - på baggrund af viden om de forekomne arters krav til vækstvilkår 
 • Forestå rådgivning omkring et lokalitetstilpasset træartsvalg på baggrund af viden om vedplantearternes krav til vækstvilkår. 
 • Foretage arealforvaltningsbeslutninger som er betydende for planternes overlevelse og vækst med baggrund i en grundlæggende forståelse for planternes anatomi og fysiologi
 • Kunne samarbejde om at løse praktiske og skriftlige opgaver i en studiegruppe
 • Kunne indgå i en dialog med andre faggrupper, herunder skov- og naturteknikere
 • Kunne reflektere over ressourceforbrug og arbejdsforhold ved plantning, naturpleje og vandløbsvedligeholdelse, samt manuelt skovarbejde.
 • Forestå landskabsanalyse med fokus på jordbund og hydrologi på baggrund af viden om landskabets dannelse og vandet bevægelse i jorden
 • Tage skovdyrkningsrelatede beslutninger, som understøtter de vedteknologiske egenskaber, der har betydning for træets anvendelse.
Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser, kortøvelser, feltarbejde, ekskursioner, virksomhedsbesøg, projektarbejde, praktisk arbejde og selvstudium
Kurset foregår på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 120
 • Forberedelse (anslået)
 • 370
 • Praktiske øvelser
 • 145
 • Ekskursioner
 • 120
 • Projektarbejde
 • 60
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 816
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve med 30 minutters forberedelse. Under kurset afleveres 2-3 skriftlige opgaver. Både det afleverede materiale og den mundtlige præstation indgår i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til den mundtlige prøve skal der afleveres 3-6 obligatoriske opgaver, som alle skal godkendes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.