LSLS20061U International Naturforvaltning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

International Natural Resource Management

Uddannelse

Skov- & landskabsingeniør

Kursusindhold

Skov og naturressourcer globalt:

Globale klima- og vegetationszoner og deres økologi

Verdens naturressourcer, skove, nationalparker og naturområder

Naturbeskyttelse og bevarelsesprogrammer

Globale skovopgørelser, fakta og trends, klassifikationer - og problematikker

Udfordringer i forhold til en bæredygtig anvendelse af naturressourcer globalt

 

International forvaltning:

International skov og naturressourceforvaltning - politisk, institutionelt og økonomisk

- Skovpolitik og regeringsførelse

- Internationale konventioner

- Regional EU politik og regelsæt 

International skov og naturressourceforvaltning - decentrale systemer 

- Agroforestry

- Samfundsbaseret naturressourceforvaltning, indfødte folk og viden

Naturressourcebaserede konflikter

Klimaændringer ift. skov og natur

 

Produktion, markedet og handel:

International skov og naturressourceforvaltning - kommercielt

- Plantage-  koncessionsskovbrug

- Dyrkningssystemer og problematikker, optimering og genbevarelse

- International handel med træprodukter  

- Ulovlig hugst og handel

- Global og EU markedsbaseret regulering (skovcertificering, legalitetsverificering, FLEGT)

Målbeskrivelser

Kursets overordnede formål er at give den enkelte studerende viden om de vilkår, der danner rammerne for forvaltningen af skov og naturressourcer verden over. Det er også at give en grundlæggende forståelse for, hvordan de internationale rammer og vilkår har betydning for den måde, som skov og naturressourcer forvaltes i Danmark.


Viden:

- Kendskab til vækstvilkår og vegetationstyper globalt

- Kendskab til direkte og underliggende årsager til afskovning og over-udnyttelse af ressourcer

- Indsigt i koncessionsskovbrug, plantagedrift og agro-forestry

- Kendskab til internationale konventioner og EU lovgivning på skov og naturressourceområdet

- Kendsakbs til bevaringsklassifikationer og naturbeskyttelse i praksis

- Kendskab til de mest almindelige tømmertræarter

- Kendskab til det internationale markeds betydning for forvaltningen af skov- og naturressourcer

- Indsigt i mekanismerne der driver ulovlig hugst og handel med træ

- Indsigt i markedsbaseret regulering

- Kendskab til de mest almindelige certificeringssystemer

- Indsigt i betydningen af klimaforandringer for den måde skov og naturressourcer  forvaltes i fremtiden

 

Færdigheder:

- Redegøre for hvordan de naturgivne vækstvilkår i forskellige vegetationszoner har betydning for den måde som skov – og naturressourcer i disse zoner bør forvaltes

- Redegøre for og diskutere hvordan problemer over-udnyttelse af skov og naturressourcer kan afhjælpes

- Redegøre for hvordan internationale konventioner og EU lovgivning har betydning for forvaltningen af skov og naturressourcer lokalt

- Analysere globale markedstrends og forklare hvordan disse har betydning for forvaltningen af skov- og naturressourcer

- Redegøre for de grundlæggende principper bag decentraliseret ressourceforvaltning

- Identificere de udfordringer, som forvaltningen af fællesressourcer kan medføre

- Forklare hvordan markedsbaseret regulering af skov og naturressourceforvaltning fungerer

- Redegøre for de vigtigste drivere bag ulovlig hugst og handel samt hvordan det kan bekæmpes

- Opstille praktiske løsninger for hvordan negative konsekvenser af klimaforandringer kan afhjælpes

- Kan argumentere for og imod decentraliseret skov- og naturressourceforvaltning


Kompetencer:

- Arbejde med skov og naturressourceforvaltning under de rammevilkår som internationale konventioner og EU lovgivning giver

- Bidrage til at afhjælpe degradering og over-udnyttelse af skov og naturressourcer

- Indgå i samarbejder omkring forvaltningen af skov og naturressource i forskellige klimazoner - både nationalt og internationalt

- Tage informerede driftsbeslutninger under hensyntagen til nationale og internationale markedstrends

- Arbejde med certificering og legalitetsveriticering

- Integrere klimatilpasningshensyn i forvaltningen af skov og naturressourcer

Litteraturen er overvejende på engelsk.

Basal forståelse for naturforvaltning og/eller samfundsvidenskab.
Sprogkundskaber til at kunne læse og forstå engelsk faglitteratur.
Forelæsninger. Gruppearbejde. Film. Fremlæggelser. Virksomhedsbesøg. Selvstudier.
Kurset foregår på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 98
 • Forberedelse (anslået)
 • 97
 • Projektarbejde
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 204
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Diskussionsrunder med fælles refleksion og feed-back på studerendes opgaver samt andre problemstillinger.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
30 minutters mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Eventuelle kursusopgaver skal være rettidigt afleveret og godkendte.


 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.