LSLS20038U Økologi

Årgang 2024/2025
Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset giver en grundlæggende kendskab til:

 • Økosystemer (begreber og processer)
 • Vegetationsøkologi
 • Skovøkologi
 • Ferskvandsøkologi
 • Organismer: urter og vedplanter, svampe, insekter
 • Planteanatomi og plantefysiologi
 • Jordbundstyper
 • Menneskets direkte og indirekte virkninger på naturen (luftforurening med kvælstof, forurening af ferske områder med kvælstof og fosfor)
 • Klimaforandringer.
Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at den studerende med udgangspunkt i skove, søer, vandløb og terrestriske naturtyper i det åbne land kan analysere et økosystem med henblik på en bæredygtig forvaltning.


Formålet indebærer, at den studerende på et givet naturareal har/kan

Viden

 • Viden om succession og konkurrence

 • Forståelse for næringsstofkredsløbene i naturlige økosystemer

 • Forståelse for naturlige dynamikker og biodiversitet

 • Viden om sammenspil mellem abiotiske og biotiske faktorer i økosystemer

 • Viden om økologiske dynamikker og samspil i skov, åbent land og ferskvand

 • Viden om de planter, insekter og svampe der er karakteristiske for naturtyperne

 • Viden om jordbundens udvikling i forskellige naturtyper

 • Viden om klimaforandringernes betydning for naturtypernes udvikling.

 

Færdigheder

 • Analysere et økosystem med henblik på vegetationsudviklingen

 • Forklare næringsstofkredsløbene i en given naturtype

 • Forklare de økologiske forhold der betinger planternes udbredelse og tilpasninger til voksested

 • Artsbestemme urter, buske og vedplanter med henblik på at beskrive og identificere naturtyper, herunder plantesamfund og coenokliner

 • Udtage og analysere nødvendige kvalitative jordprøver for at beskrive naturtypen

 • Identificere de klimatiske og biotiske faktorer, der påvirker en given lokalitets flora og fauna, relatere disse faktorer til aspekter omkring biodiversitet

 • Beskrive insekt- og svampearter der er karakteristiske for en given naturtype og beskrive deres biologi og betydning for økosystemet

 • Kunne analysere både fysiske og biologiske forhold i søer og vandløb og vurdere antopogene påvirkninger

 • Identificere klimaforandringernes konsekvenser for en given naturtypes udvikling

 • Anvende korrekte fagtermer.


Kompetencer:

Kompetencer

 • Bruge forståelsen for økosystemernes kompleksitet i forbindelse med beslutninger omkring arealanvendelse i det åbne land og i skoven

 • Kunne deltage med faglige input til klima- og naturdebatter

 • Anvende tilegnet viden til at forstå nye sammenhænge.

Holdundervisning/​forelæsning. Gruppearbejde. Øvelser og feltarbejde. Ekskursioner. Projektarbejde. Selvstudie.
Kurset foregår på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 64
 • Forberedelse (anslået)
 • 214
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Ekskursioner
 • 60
 • Projektarbejde
 • 20
 • I alt
 • 408
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
To uger inden eksamen udleveres et projektområde. I grupper analyseres området med henblik at:
• kunne beskrive vegetationsudviklingen
• kunne beskrive jordbundsforholdene og sætte dem ind i en økologisk sammenhæng
• kunne forklare de processer, der påvirker vegetationsudvikling med henblik på at i forhold til at fastholde bestemte vegetationstyper og plantesamfund (plagioklimaks)
• identificere de edafiske, klimatiske og biotiske faktorer, der påvirker en given lokalitets flora og fauna, relatere disse faktorer til hinanden og vise sammenhængende lokalitetsforståelse
• kunne beskrive og vurdere økologiske konsekvenser af konkrete indgreb og tiltag

De forskellige analyser præsenteres på en planche, som danner baggrund for en individuel mundtligt præsentation og eksamination.
Krav til indstilling til eksamen

Anbefalet forudsætning: Aflevering og godkendelse af to opgaver samt deltagelse i laboratorieforløbet.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.