LSLS10173U Driftsøkonomi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Business Administration

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Skov- og Landskabsingeniør

Kursusindhold

1 Årsrapportens bestanddele: Balance, resultatopgørelse, noter, ledelsesberetning, pengestrømsopgørelse og supplerende rapporteringsformer (miljøregnskab m.v.)

2 Årsregnskabsloven: Retvisende billede, måling og indregning

3 CSR-rapporten, grønt regnskab, ESG, FN’s verdensmål, eksternaliteter  

4 Bogholderi: Kontoplan, daglig registrering og årsafslutning 

5 Virksomhedsformer: Personligt ejet virksomhed, A/S og ApS

6 Non finansiel rapportering ESG, klimaregnskaber og KPI’ere og Balanced Scorecard

7 Regnskabsanalyse: Nøgletal, rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet og likviditet

8 Omkostninger: Variable og faste omkostninger, offeromkostninger, sunk cost og reversibilitet

9 Markedsformer: Monopol, oligopol, monopolistisk konkurrence, fuldkommen konkurrence, homogene og heterogene markeder

10 Prisoptimering: prisberegning (total og grænsemetode) og kalkulation hhv markeds- omkostning- og værdibaseret (eks i forbindelse med udbud, licitation og tilbud)  

11 Rentesregning: Nutidsværdi, fremtidig værdi og annuiteter

12 Investering: Kapitalværdi, interne rentefod og investeringskalkuler

13 Finansiering: Kapitalbehov, kapitalstruktur, egenkapital, fremmedkapital og låneformer

14 Budgettering: Drifts- og innovationsmodeller samt risikovurdering 

15 Strategisk analyse og redskaber: PESTEL, Porters 5 forces, SWOT, Porters generiske strategi m.v.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at den studerende skal blive en professionel bruger af regnskaber og driftsøkonomiske metoder på et niveau, der svarer til de funktioner, der normalt varetages af en skov- og landskabsingeniør og/eller en urban landskabsingeniør.

Formålet indebærer, at den studerende kan

Viden

 • beskrive elementerne i en årsrapport under anvendelse af de relevante termer
 • bogføre almindelige bilag og opstille et simpelt årsregnskab
 • gøre rede for hovedprincipperne vedr. skat og moms
 • analysere en virksomheds rentabilitet og likviditet på grundlag af et årsregnskab under anvendelse af nøgletal
 • opstille kalkuler, beregninger og budgetter til brug for beslutningsstøtte
 • anvende de centrale omkostningsbegreber såsom faste og variable omkostninger m.fl.
 • gøre rede for de centrale markedsformer og deres betydning for prisdannelsen
 • beregne den optimale salgspris under forskellige markedsformer
 • anvende kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden og den interne rentefods metode
 • opstille et beslutningsgrundlag for investering og finansiering
 • indsigt i balanced scorecard KPI og rapportering i forbindelse med strategiimplementering 
 • gøre rede for forskellige finansieringsformer
 • analysere en virksomhed ved hjælp af diverse strategiske værktøjer, fx SWOT
 • læse en økonomisk tekst og give en fremstilling af dens væsentligste indhold
 • har viden om statslig og kommunal økonomistyring
 • har viden om CRS og ESG. 

 

Færdigheder

 • kan bogføre almindelige bilag vha. det dobbelte bogholderis princip
 • kan opstille og analysere et simpelt årsregnskab, herunder anvende nøgletal
 • kan opstille et budget samt sammenholde det med regnskabet
 • kan opstille en kalkulation til brug for osamt indsamle og vurdere datagrundlaget
 • kan foretage en risikoanalyse, herunder vurdere virksomhedens driftsmæssige og finansielle gearing
 • kan vurdere investeringers rentabilitet ved brug af kapitalværdimetoden og den interne rentefods metode
 • kan opstille en finansieringsplan
 • kan etablere et egnet beslutningsgrundlag i form af alternative økonomiske konsekvenser
 • kan analysere en virksomhed og dens omgivelser
 • kan diskutere relevansen af de anvendte økonomiske metoder i en given sammenhæng
 • kan præsentere og formidle økonomiske løsningsmuligheder.

 

Kompetencer

 • forestå en mindre virksomheds eller afdelings registrerings- og regnskabsfunktion 
 • udpege egnede økonomiske modeller for en given virksomhed
 • træffe beslutninger ud fra en økonomisk synsvinkel vedrørende daglig drift i en mindre virksomhed eller afdeling
 • etablere et økonomisk beslutningsgrundlag ved større beslutninger i en virksomhed
 • analysere og vurdere en virksomhed ud fra en økonomisk synsvinkel på grundlag af et årsregnskab og under anvendelse af nøgletal
 • læse og vurdere de økonomiske dele af miljøregnskaber og miljørapporter
 • udarbejde diverse økonomiske analyser, fx indenfor kalkulation, tilbudsgivning, investering, finansiering
 • diskutere relevansen af de anvendte økonomiske metoder i en given sammenhæng
 • indgå i ledelsesgruppen i en virksomhed eller afdeling
 • medvirke ved opstilling af budgetter
 • følge udviklingen i faget økonomi på en måde, som er relevant for en skov- og landskabsingeniør og en urban landskabsingeniør.
Holdundervisning, forelæsning, gruppearbejde, øvelsesregning, fagrelevante cases, opgaveaflevering, selvstudier og virksomhedsbesøg.
Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 120
 • Forberedelse (anslået)
 • 196
 • Øvelser
 • 50
 • Ekskursioner
 • 12
 • Eksamensforberedelse
 • 29
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 408
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Portfolio
Prøveformsdetaljer
20 minutters mundtlig prøve med 20 minutters forberedelse.
Under kurset udarbejdes der en portfolio bestående af cirka 70 større og mindre opgaver. Med udgangspunkt i en konkret opgave fra portfolien gennemføres eksamen. Udover den konkrete opgave vil pensum generelt blive inddraget i eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Der skal afleveres to obligatoriske opgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.