LSLS10170U Klimatilpasning, teknik og projektering

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Climate Adaption, Technique and Projecting

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Med udgangspunkt i et konkret område skal den studerende udarbejde et teknisk forslag for regnvandshåndtering i mindre skala, med tilhørende redegørelse for vandhåndteringskapacitet og tekniske opbygninger.

Den studerende skal registrerer og analysere terræn og eksisterende forhold samt granske et dispositionsforslag. Den studerende skal yderligere udarbejde dele af et hovedprojekt herunder detailløsninger for  regnvandshåndtering, beplantning, terræn og koter.

Der vil være særligt fokus på den grafiske fremstilling gennem udarbejdelse af digitale hoved- og detailtegninger samt de tekniske løsningsforslag.

Det kræver, at den studerende gennem kurset arbejder med følgende emner:

 • Klimaforandringer i Danmark og byens udfordringer
 • Byens vandforhold, regnvandsafstrømning og dimensionering
 • Vandkvalitet og vandbevægelse i jorden
 • Jord og jordhåndetering i byggeprojekter
 • Tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger, herunder materialekendskab, anlægsteknik og beregning af mængde og pris
 • Terrænregulering og kotering.
Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende har kendskab til:

 • de forventede klimaforandringer i Danmark
 • vandkvalitet og vandbevægelse i jorden
 • hvordan man skitsere tekniske opbygninger af grønne og grå LAR-anlæg
 • anlægsteknik i LAR-anlæg
 • eksisterende klimatilpasning og LAR-løsninger
 • opmåling, afsætning og nivellering
 • kotering
 • terrænmodeller
 • anlægstekniske terrænløsninger
 • planters vækstvilkår i indbygget jord
 • jordhåndtering i forbindelse med byggeprojekter.

 
Færdigheder:

Den studerende kan:

 • granske et skitseprojekt med fokus på terræn og kotering
 • skitsere tekniske opbygninger af grønne og grå LAR-anlæg.
 • dimensionere enkle regnvandshåndteringsløsninger
 • udarbejde detailtegninger af anlægstekniske terrænløsninger
 • udarbejde plantegninger med koteringsforslag
 • vælge materialer og anlægsmetoder til regnvandshåndteringsløsninger.
 • udarbejde tekniske tegninger af regnvandshåndteringsløsninger.
 • beregne mængde og pris for regnvandshåndteringløsninger.
 • beregne jordvolumen og udføre jordflytningsberegninger
 • præsentere et projektforslag med særligt fokus på formidling af terrænforhold og regnvandshåndtering.


Kompetencer:

Den studerende kan:

 • vurdere og kvalitetssikre enkle regnvandshåndteringsløsninger
 • formidle analyse, idé, løsning og planforslag for forskellige faggrupper og aktører på et reflekterende niveau
 • indgå i faglig dialog med andre fagområder om klimatilpasningsløsninger.
 • reflektere over terrænforhold og kunne aflæse relationen mellem de eksisterende terrænforhold og et givent projektforslag
 • samarbejde med andre faggrupper i byggeprocesser og tage ansvar for kotering, terrænbehandling og regnvandshåndtering
 • vurdere hvordan alternative koteringsløsninger og terrænbehandlingen har betydning for økonomi, funktion og det æstetiske udtryk.
Kvalifikationer indenfor GIS og CAD anbefales.
Undervisningsformen består af forelæsninger, øvelser og workshops samt ekskursioner. Kurset afsluttes med en projektopgave.
Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 87
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 408
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Aflevering af individuel skriftlig opgave samt mundtlig præsentation i 20 minutter.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig besvarelse og godkendelse af øvelsesopgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.