LSLS10168U Praktik AB (SLING)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Internship AB (SLING)

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Forudsætninger for et vellykket praktikophold samt retningslinier for studerende og praktikværter er beskrevet på hjemmesiden www.skovskolepraktik.dk .

Praktikken kan aftales i offentlige og private virksomheder i Danmark og udlandet og skal godkendes af Skovskolen.

Målbeskrivelser

Formålet med praktikken er, at den studerende bringer tilegnet viden og færdigheder i spil i en professionsfaglig kontekst og reflekterer over virksomhedens opgaveløsninger i forhold til teorien erhvervet på uddannelsen.

Formålene indebærer at den studerende:

Viden

 • har viden om virksomhedens forretningsgrundlag, herunder mål, strategi, værdier, opgaver og økonomi
 • har viden om virksomhedens organisation og samspil med myndigheder, det omgivende samfund, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter
 • har viden om virksomhedens typiske arbejdsopgaver.

 

Færdigheder

 • kan opsøge faglige problemstillinger af relevans for virksomheden
 • kan formulere individuelle læringsmål, der blandt andet kobler faglighed og relevant praksisviden
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere professionsrettede arbejdsopgaver på et fagligt tilfredsstillende niveau
 • kan iagttage og reflektere over praktikstedets administration, ledelse og drift
 • kan indgå i og bidrage til faglige netværk.

 

Kompetencer

 • kan afprøve og udvikle egne færdigheder i et samarbejde med praktikstedet og virksomhedens samarbejdspartnere
 • kan afprøve teoretiske problemstillinger i praktikforløbet med henblik på at skabe sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse
 • kan indgå i en konstruktiv dialog med praktikstedet i forhold til praktikstedets organisation og håndtering af arbejdsopgaver
 • kan kvalificere egen læring gennem erfaringsudveksling med studerende på andre praktiksteder
 • kan udvise planlægnings- og handlekompetence i relation til relevante arbejdsopgaver og samarbejsrelationer.

 

Under virksomhedspraktikken tilstræbes en progressiv udvikling af den studerendes evne til varetagelse af opgaver på ingeniørniveau, samt forståelse af virksomhedens ledelse og drift, som virksomhedens samspil med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter. Den studerende følger under praktikopholdet virksomhedens administration, ledelse og drift mv., således at den indlærte viden fra uddannelsen afprøves bedst muligt i praksis.

For at dokumentere læring i praktikperioden skal den studerende udarbejde et antal obligatoriske praktikopgaver, som alle bedømmes for at kunne bestå praktikken. Der henvises til uddannelsens vejledning til udarbejdelse af praktikopgaver omkring indhold og formelle krav.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 125
 • Praktik
 • 1110
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 1236
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
45 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig portfolio afleveres til fastsatte datoer i praktikken med en efterfølgende mundtlig prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Alle ikke karaktergivende opgaver skal være afleveret og godkendt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Skriftlig portfolio afleveres til fastsatte datoer i praktikken med en efterfølgende mundtlig prøve.

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
 

Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige portfolio vægtes med 50% af den endelige karakter fordelt på følgende måde:

 • Formalia og skriftlighed 20%
 • Fagligt indhold 40%
 • Reflektioner og uddybninger 40%

 

Den mundtlige prøve vægtes med 50% af den endelige karakter.

 

Alle delelementer i portfolio skal være bestået.

Der gives én samlet karakter.