LSLS10163U Jura - skov og natur

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Law - Forest and Nature

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset retter sig bredt mod skov- og landskabsingeniørstuderende, og andre studerende på Science mv., der har interesse for skov- og naturforvaltning, herunder hvordan lovgivningen kan bidrage til beskyttelsen af biodiversitet og en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.

Kurset giver både en indføring i juraen som faglig disciplin særligt i forhold til forvaltningsretten, som udgør grundlaget for myndighedernes sagsbehandling og anden myndighedsudøvelse, og en indføring i de retsregler, der regulerer arealanvendelsen og beskyttelsen af natur, landskab og kulturminder.

Den generelle jura på kurset fokuserer på juridisk metode, retskilder og juridiske værktøjer, myndighedernes rolle, og de forvaltningsretlige krav, der stilles til myndighedernes afgørelser.

Blandt de konkrete regelsæt, der arbejdes med på kurset, er reglerne om plan- og zonesystemet beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, fredskovspligt og landbrugspligt, vandløb, Natura 2000-områder, artsbeskyttelse, fortidsminder, færdselsrettigheder og offentlighedens adgang. Erstatnings- og naboretten behandles også med fokus på gener og skader fra træer.

Igennem kurset arbejder vi således med konkrete problemstillinger og sager inden for bl.a. skovloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, museumsloven, habitatbekendtgørelsen og indsatsbekendtgørelsens område og har fokus på den grundlæggende juridiske metode og de forvaltningsretlige rammer.

Målbeskrivelser

Kursets overordnede formål er at gøre de studerende fortrolige med juridisk metode og i stand til selv at finde, fortolke og anvende retskilder med relevans for naturforvaltningen i Danmark.

Målet med kurset er nået, hvis den studerende:

Viden:

 • Har forståelse for grundlæggende retsprincipper, juridisk metode, juridisk informationssøgning og juridisk argumentation
 • Har overblik over de retlige rammer for naturforvaltningen i Danmark, herunder i relation til hjemmel og sagsoplysning, saglige hensyn, myndigheder, kompetencer og klagemuligheder
 • Har overblik over naturbeskyttelses- og planlovgivningen, med særligt fokus på reguleringen vedrørende arealanvendelse, skov og natur.


Færdigheder:

 • Kan identificere og diskutere forvaltningsretlige og miljøretlige problemstillinger i relation til skov- og naturforvaltning
 • Kan anvende juridisk metode, herunder finde og bruge relevante retskilder, til at analysere og træffe beslutninger i retlige spørgsmål indenfor plan- og naturområdet.


Kompetencer:

 • Kan deltage i rådgivning og/eller sagsbehandling af juridisk karakter indenfor skov- og naturforvaltningsområdet
 • Kan varetage erhvervsmæssige eller samfundsmæssige interesser i natur- og miljøretlige sager
 • Kan påtage sig et professionelt ansvar og vurdere egne kompetencer i relation til ovenstående.

Kursusmaterialet består både af sager fra det praktiske liv, cases og opgaver, lovgivning, litteratur og undervisningsvideoer. Litteraturen vil som hovedregel være tilgængelig online, herunder via Absalon.

Se www.naturogmiljøret.dk.

Der vil være nærmere oplysninger om materialet ved kursusstart.

Kurset baseres både på selvstudium, forelæsninger, quizzes, holdundervisning og gruppearbejde bygget på om konkrete natur- og miljøretlige sager.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 137
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 204
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Feedback i undervisningen sker bl.a. i forbindelse med gruppearbejde om cases og arbejdsspørgsmål, dialog og deltagelse i undervisningen samt via gennemførelse af tilrettelagte quizzes m.v.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige eksamen vil bestå af en multiple-choise prøve, som tager udgangspunkt i konkrete sagsakter. Multiple choise-formatet kan eventuelt suppleres af spørgsmål, der skal besvares med en kortere redegørende tekst.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt, herunder egen computer med adgang til internettet. Kommunikation med andre ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen kunne afholdes som mundtlig eksemen af ca. 15-20 minutters varighed uden forberedelse.

Kriterier for bedømmelse

Ved den skriftlige eksamen vil der navnlig blive lagt vægt på den studerendes overblik over miljø- og planlovgivningen, evnen til at identificere og analysere retlige problemstillinger samt til at finde og anvende retskilder og juridisk metode.