LSLS10151U Planter, design og projektering

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Urban planting projects and design

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Dette kursus er en introduktion til at arbejde med planter og at designe med planter. Derudover arbejdes der med det tekniske tegningsmateriale som en projektering kræver.

 

Kurset skal yderligere give den studerende en grundlæggende forståelse af de faktorer der er med til at skabe gode grønne urbane områder. Dette forudsætter en forståelse for det menneskabte kulturgrundlag og natursyn, herunder landskabsarkitektur og byplanlægning.

 

Kurset tager udgangspunkt i en konkret lokalitet, hvor den studerende skal udarbejde et planforslag med tilhørende planteplaner og andet tegningsmateriale. Det kræver, at den studerende får indsigt i følgende:

 • Registrering og analyse
 • Rumlige forhold
 • Tegningstyper – skitse, plan, snit og teknisk tegning
 • Faser i et typisk projekteringsforløb
 • Plantekvalitet og plantevalg
 • Beplantningers udviklingspotentiale under typiske vækstforhold
 • Beplantningers betydning for menneskers ophold og trivsel i byrum og parker
Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende en introduktion til design, landskabsarkitektur og projektering af urbane grønne områder, med særligt fokus på anvendelsen af planter.Formålet indebærer, at den studerende

Viden:

 • kender til de grundlæggende skitserings- og tegneteknikker
 • kan læse og forstå plantegninger, snit og tekniske tegninger
 • forstår hvilke faktorer, der er medvirkende til at skabe attraktive urbane miljøer
 • kender til faserne i et projekteringsforløb
 • har et basalt plantekendskab 
 • har kendskab til den europæiske havekunsts historie
 • har kendskab til centrale karakteristika i nutidig landskabsarkitektur
 • har kendskab til byplanlægningens historie i Danmark fra 1900 og frem til i dag
 • har kendskab til forskellige typer af landskabsanalyse
 • har kendskab til forskellige former for natursyn. 

 

Færdigheder:

 • kan anvende registrering og analyse som udgangspunkt for udvikling af grønne områder
 • kan udarbejde plantegninger, planteplaner og enkle tekniske tegninger indeholdende relevante informationer
 • kan give og modtage konstruktiv feedback i forbindelse med projektering af grønne områder
 • kan præsentere og formidle et planforslag for fagfolk
 • kan finde og anvende relevante informationer om planter til urban planteanvendelse
 • kan anvende relevante landskabsanalyser til at beskrive og vurdere forskellige problemstillinger i et grønt urbant anlæg
 • kan redegøre for forskellige landskabsarkitektoniske udtryk, forskellige stilperioders karakteristika og æstetiske værdier i Danmark og Europa
 • kan importere, vurdere og tilpasse tegningsmateriale fra landmåler, kommune eller anden samarbejdspartner.
 • kan udarbejde plantegninger, planteplaner og andre tekniske tegninger indeholdende relevante informationer i AutoCAD
 • kan viderearbejde CAD-materiale til digital præsentation.

 

Kompetencer:

 • kan foretage argumenterede valg af landskabsanalyser og reflektere over landskabsarkitektoniske løsninger i urbane områder
 • kan foretage argumenterede plantevalg og anvende beplantning som arkitektonisk element
 • kan vurdere planforslag og planteplaner og indgå i en faglig dialog
 • kan argumentere fagligt for og reflektere over egne valg i forbindelse med projektering af grønne områder og planteanvendelse.
 • kan eksperimentere med og udvikle sin egen grafiske stil.
Basis kendskab til AutoCAD
I kurset arbejdes med et gennemgående projektområde. Forskellige teorier, eksempler, metoder og redskaber præsenteres i forelæsninger og øvelsesoplæg.

Undervisningen vil primært have form af projektarbejde med vejledning fra underviseren, forelæsninger samt fremlæggelser og diskussioner i grupper og plenum. Registrering af fysiske og rumlige forhold foregår udendørs.

Det forudsættes at den studerende selv anskaffer sig diverse tegneredskaber, tegnemateriale og har egen pc, der er velegnet til at håndtere større kort- og tegneprogrammer.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Ekskursioner
 • 30
 • Projektarbejde
 • 200
 • Vejledning
 • 15
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 408
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 40 min.
Prøveformsdetaljer
Der afleveres et projekt inklusiv en specificeret række tegninger, som præsenteres ved den mundtlige eksamen.
Alment undervisningsindhold og ekskursionsindhold kan indgå i eksaminationen.
Den samlede præstation (projekt og fremlæggelse) vurderes i forhold til målbeskrivelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.