LSLS10144U Bachelorprojekt (ULing)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Bachelor Thesis (ULing)

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Du vil i løbet af bachelorprojektperioden komme til at arbejde med følgende;

Projektbeskrivelse
Vejledning
Midtvejsseminar
Bachelorrapport

Målbeskrivelser

I bachelorprojektet skal den studerende vise sin evne til at løse praksisnære problemstillinger, som kan være stillet af private ejere, konsulenter, virksomheder eller offentlige forvaltninger. Opgaven skal svare til, hvad der kan forventes, at en færdiguddannet urban landskabsingeniør eller skov- og landskabsingeniør kan varetage.

Problemløsningen skal foretages på et fagligt velkvalificeret grundlag, som viser den faglige bredde, der må forventes af en urban landskabsingeniør eller skov- og landskabsingeniør. Forudsætninger, resultater og konklusioner skal kunne formidles professionelt til opgavestilleren.

Viden

 • Udvælge, analysere og afgrænse en konkret problemstilling relateret til skov, park eller naturområder i det åbne land

 • Udarbejde en problemformulering og opstille et konkret mål for opgaven

Færdigheder

 • Redegøre for den teori og de metoder der er relevante i forhold til problemfeltet samt inddrage og anvende denne viden relevant, analyserende og veldisponeret i projektets forskellige faser

 • Inddrage praksis og demonstrere evne til at forholde sig til teori i forhold til praksis og forholde sig kritisk til såvel teori som praksis

 • Inddrage opgaveemnets samfundsrelaterede betydning, herunder diskutere opgavens resultater i forhold til samfundsmæssige og andre relevante bæredygtighedsmæssige synsvinkler

 • Søge viden og inspiration fra erhvervets aktører – det ses således gerne at opgaven afspejler evne til at netværke med relevante personer, virksomheder og institutioner og dermed at bruge praksiskilder

 • Foretage kvalificerede sammenligninger og/eller vurderinger af metoder, tilgange og/eller løsninger

Kompetencer

 • Udarbejde fagligt velfunderede forslag til opgavetilgang og løsning og diskutere kvaliteten af dette løsningsforslag/opgavens resultater

 • Perspektivere et løsningsforslag i forhold til dets anvendelighed og dets værdi i praksis

 • Bidrage til udvikling af projektmålgruppens praksis i valg af metoder og løsninger.

 • Vurdere og diskutere egne løsningsforslag/​resultater i forhold til den (drifts- eller forvaltningsmæssige) sammenhæng forslaget skal implementeres i – herunder overvejelse af realiserbarhed, økonomi, udførelse, interessenter, politisk virkelighed eller barrierer m.m.

 • Reflektere over egen læring i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

Du kan ikke gå til eksamen og forsvare bachelorprojektet før alle andre fag på uddannelsen er afsluttet.
Vejledning
Projektarbejde
Normalt udarbejdes bachelorprojektet i løbet af blok 4 på 4. år. Afleveringstidspunktet er torsdag i uge 24 kl. 12.00. Den studerende kan dog i ekstraordinære tilfælde søge om udsættelse af afleveringsfristen. Forlængelse af tidsfristen skal godkendes af Kursus- og uddannelsessekretariatet efter indstilling fra vejleder.

Projektrapporten afleveres i Digital Eksamen. Ønsker den studerende yderligere at aflevere fysisk eksemplar af rapporten, afleveres der to eksemplarer i Kursus- og uddannelsessekretariatet.

Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen, og der gives én samlet karakter for projektrapporten og den mundtlige eksamination. Ved bedømmelsen af bachelorprojektet skal der ud over det faglige og metodiske indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset hvilket sprog det er skrevet på, idet evnen til at for­mid­le stoffet indgår i den samlede vurdering.

Hvis stavning, formulering og formidling er af en sådan karakter, at bedømmelsen vanskeliggøres, kan der trækkes ned i den samlede vurdering svarende til et trin på karakterskalaen. Hvis bedømmelsen umuliggøres, gives laveste karakter på karakterskalaen. Se i øvrigt målbeskrivelsen for bachelorprojekter i kursusbeskrivelsen.

Bachelorprojektets titel (på dansk og engelsk) påføres eksamensbeviset. Hvis bachelorprojektet er skrevet på engelsk påføres kun engelsk titel.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 399
 • Vejledning
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 408
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Prøveformsdetaljer
Bedømmelse af skriftlig rapport samt mundtligt forsvar af samme rapport. Begge elementer indgår i bedømmelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.