LSLS10140U Driftsstyring og drift af grønne områder

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Operations management and maintenance of urban green spaces

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

I dette fag beskæftiger vi os med driftsstyring og drift af byens grønne områder. Driften af et grønt område tager udgangspunkt i ønsker og hensyn til den langsigtede udvikling af området, brugerønsker og -behov, nuværende tilstand og vækstmæssige potentialer (jord, vand, planter, mikroklima).

Driften omfatter hverdagsbeslutninger, prioriteringer og indsatser, som – med udgangspunkt i ovenstående hensyn - har direkte betydning for kvalitet og brug af de grønne områder. Driftsstyring er den disciplin at styre driften gennem et samarbejde mellem en bestiller og en udfører. Denne disciplin omfatter vurdering, styring og sikring af kvalitet ved hjælp af værktøjer som kvalitetsbeskrivelse, valg af samarbejdsform og metoder til kontrol og opfølgning.

Undervisningen omfatter følgende emner:

- rammen for driften, som den kommer til udtryk i park- og naturpolitikker, udviklingsplaner, budget/økonomi, brugerbehov og organisering

- driftsplanlægning og -styring, herunder driftsplaner, kvalitetsbeskrivelse, samarbejdsformer, udbudsmateriale, tilbudsgivning og kontrakt

- drift af udvalgte elementer, primært bytræer, græs og blomster, herunder driftsindsatser, arbejdsplanlægning, ressourcebetragtninger, introduktion til maskiner

- kvalitetssikring af driftsopgaver, tilsynsopgaven (kontrol og læring)

- bekæmpelse af invasive arter

- brugen af GIS i forvaltning og drift af grønne områder

- arbejdsmiljøforhold og driftsrelevant lovgivning

Arealtyperne omfatter byens og de bynære grønne områder - fra de naturprægede til urbane områder, herunder offentlige naturområder, parker, haver, kirkegårde, idrætsanlæg, bytræer, pladser og vejarealer.

 

Målbeskrivelser

Kurset sætter den studerendes viden om plantevækst, GIS, jura, økonomi og ledelse ind i en kontekst, med det formål at sætte den studerende i stand til at bidrage til udvikling og drift af byens grønne områder.

Kurset giver den studerende en forståelse af, hvordan en driftsorganisation fungerer, herunder hvilke styringsredskaber, man har til rådighed, som forvalter og driftsansvarlig. Kurset sætter desuden fokus på den faglige kvalitet, både i et helhedsperspektiv og på elementniveau, herunder udvider kendskabet til relevante driftsindsatser.

 

Viden

 • kendskab til forvaltningens/​​driftsorganisationens organisation, roller, samarbejdsformer og -procedurer
 • kendskab til parkforvaltningens interessenter, såvel internt som eksternt
 • kendskab til forvaltningsredskaber som park- og naturpolitik, budget, udviklingsplaner og handleplaner
 • forståelse for udbudsformer og indholdet i grønne driftsudbud (udliciteret drift)
 • kendskab til digitale løsninger til registrering og styring af grøn drift (in-house drift)
 • forståelse for driftsplaner, opbygning af en kvalitetsbeskrivelse og drift af forskellige elementer i kvalitetsbeskrivelsen (herunder ressourceforbrug og valg af maskiner)
 • kendskab til metoder til kvalitetssikring og -evaluering
 • kendskab til driftsrelevant lovgivning og regler for udførsel af arbejdet (sikkerhed og mandskab)

 

Færdigheder

 • Kan registrere og vurdere vækst, beplantningers udviklingspotentiale og driftsbehov i et grønt område, indeholdende flere forskellige elementgrupper
 • Kan udarbejde kvalitetsbeskrivelser samt pleje- og driftsplaner, hvor metoder og maskiner anvises
 • Kan foretage kvalitetskontrol, herunder redegøre for kontrolprocedurer for tilsyn og kontrolmetoder ved egenkontrol af driften
 • Kan vurdere og prissætte grønne driftsopgaver
 • Kan anvende GIS i planlægning og styring af grønne driftsopgaver
 • Kan redegøre for, hvordan en parkpolitik, en grøn strategi eller en udviklingsplan kan bruges i prioriteringen af den grønne drift
 • Kan indhente oplysninger fra forskellige relevante interessenter, herunder borgere og medarbejdere, som udgangspunkt for at kvalificere forvaltning og drift af grønne områder

 

Kompetencer

 • reflektere over fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere grøn drift på
 • diskutere og afveje interesser i driften af byens grønne områder,
 • diskutere og afveje interesser i driften, herunder træffe de nødvendige valg med henblik på at sikre kvalitet og udvikling af byens grønne områder
 • i samarbejde med andre at kunne foreslå praktiske/tekniske løsninger, der optimerer driften af grønne områder
 • reflektere over, hvordan indsamlet viden og data for et område kan anvendes i den fremtidige parkdrift
Undervisningen tager udgangspunkt i holdundervisning/​forelæsninger visualiseret med ekskursioner og praksisgjort med feltøvelser og dataregistrering.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 80
 • Forberedelse (anslået)
 • 170
 • Øvelser
 • 96
 • Ekskursioner
 • 60
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 408
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
Eksamen foregår i felten med udgangspunkt i et konkret areal, hvor den studerende skal beskrive tilstanden, drift og driftsstyringen. Der gives en times forberedelsestid på arealet inden eksaminationen. Der må påregnes tid til egen transport til eksamensarealet.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig aflevering og godkendelse af opgaver - ifølge lektionsplan

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.