LSLS10130U Videregående naturforvaltning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Advanced Nature Management

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Videregående naturforvaltning er et specialiseringskursus på Skov- og landskabsingeniør uddannelsen, som giver den studerende mulighed for at udbygge sine kompetencer inden for den praktiske naturforvaltning og tilegne sig viden om aktuelle praktiske naturforvaltningsproblemstillinger.

Kurset kombinerer den praktiske naturforvaltning, planlægning, biologi og den politiske virkelighed, der sætter rammer for forvalteren. Kurset bygger oven på kompetencer fra kurset Praktisk naturforvaltning, og giver den studerende muligheder for yderligere fordybelse indenfor fagområder der knytter sig til den praktiske naturforvaltning. Der arbejdes i 3 – 5 temaer, som giver mulighed for fordybelse i emnet og tilegnelse af en metodetilgang, der kan overføres til andre naturforvaltningsproblemstillinger.

 

Kursets temaer varierer fra år til år alt efter hvilke naturforvaltningsproblemstillinger som er aktuelle. Nedenstående er derfor eksempler på mulige temaer: 

* Kystsikring

* Biodiversitet i naturforvaltning (helårsgræsning, naturlige processer, mm.)

* Forvaltning af vand i det åbne land og klimatilpasning

* Kommunikation og ledelse af frivillige i naturforvaltning

Målbeskrivelser

Den studerende skal med udgangspunkt i konkrete arealer kunne:

• Beskrive og vurdere naturtilstanden
• Redegøre for naturpotentialet og andre samfundsinteresser
• Opstille forskellige relevante målsætninger under hensyntagen til økonomiske, økologiske, juridiske og sociologiske interesser
• Beskrive og iværksætte forvaltningstiltag, der fører til målopfyldelse
• Vurdere og afveje konsekvenserne af målopfyldelse og metodevalg

 

Formålene indebærer, at den studerende på et givet dansk naturareal kan:

Viden:

Den studerende skal have viden om:

 • Naturforvaltningsmetoder og -tilgange
 • Praktisk forvaltning af våde habitater, lysåben- og skovnatur
 • Specialiseret viden om udvalgte arealers egnethed som habitat for dyre og plantearter
 • Arealets egnethed med henblik på forskellige rekreative anvendelsesmuligheder
 • Den nyeste viden indenfor praktisk naturforvaltning anvendt på fremtidens udfordringer.


Færdigheder:

Den studerende skal have færdighed til at vurdere og afveje: 

 • Den nuværende tilstand med vægt på biologiske, fysiske, rekreative og samfundsmæssige værdier
 • Udviklingen i tilstanden hvis ikke der foretages indgreb og et areal forvaltes som urørt
 • Forskellige praktiske begrænsninger i forbindelse med driftsanvisninger med henblik på beliggenhed, fugtighed, terrænformer og beskyttelsesinteresser
 • Metodevalg i den praktiske naturforvaltning mod økologisk viden og samfundsmæssige rammer og krav.Kompetencer:
Den studerende skal have kompetencer til:

 • Konsekvensvurdere forskellige forvaltningsmetoder og -tilgange på et konkret areal
 • På baggrund af et areals naturkvalitet og –potentiale, at kunne prioritere hvilke indgreb der skal anvendes for at nå målopfyldelse
 • At kunne udpege og konsekvensvurdere tiltag til løsning af konkrete udfordringer i det åbne land, både naturmæssige og samfundsmæssige, f.eks. klima
 • At kunne projektlede forvaltningsanvisninger, under inddragelse af specialkompetencer
 • At kunne kommunikere på lodsejer-, rådgiver og ekspertniveau, som det konkrete projekts bindeled mellem de involverede parter.
Praktisk naturforvaltning
Holdundervisnings, forelæsning, gruppearbejde, øvelser, feltarbejde og ekskursioner.
Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 58
 • Ekskursioner
 • 40
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 204
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
De studerende har 24 timer til at forberede en præsentation (10 min), hvorefter der er spørgsmål fra eksaminator og censor (10 min). Eksamensspørgsmål og den efterfølgende diskussion tager udgangspunkt i pensum og fagets kerne indhold, og eksamensspørgsmålet vil typisk være inden for et af faget temaer.
Krav til indstilling til eksamen

Under kurset udarbejdes obligatoriske opgaver, der skal godkendes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.