LSLS10107U Naturforståelse og plantekendskab

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Ecology and plant basics

Kursusindhold

Dette kursus er et grundlæggende kursus i forståelse af økosystemer og naturlige processer. Parallelt opbygges et grundlæggende plantekendskab af kultiverede arter.

En have- og parkingeniør vil møde naturarealer i byen og være ansvarlig for deres drift, pleje og udvikling. Kurset giver den studerende den nødvendige praksisnære viden og forståelse for naturen og de biologiske værdier. Dette indebærer især viden omkring naturlige økosystemer. På baggrund heraf vil den studerende være i stand til at træffe beslutninger omkring drift, anlæg og plantevalg, der sikrer bevarelse af naturværdierne. 

Målbeskrivelser

Viden

 • Viden om succession og konkurrence

 • Forståelse for næringsstofkredsløbene i naturlige økosystemer

 • Forståelse for naturlige dynamikker og biodiversitet

 • Viden om sammenspil mellem abiotiske og biotiske faktorer i økosystemer

 • Viden om specifikke vækstvilkår og karakteristiske dyr og planter for naturtyperne

 • Viden om jordbundens opbygning og bestanddele

 • Viden om jordbundens udvikling i forskellige naturtyper

 • Viden om plantenavngivning og -systematik

Færdigheder

 • Analysere et økosystem med henblik på vegetationsudviklingen

 • Forklare næringsstofkredsløbene i en given naturtype

 • Forklare de økologiske forhold der betinger planternes udbredelse og tilpasninger til voksested

 • Artsbestemme 100 kultiverede planter

 • Udtage nødvendige kvalitative jordprøver for at beskrive naturtypen med vægt på jordens struktur, tekstur, luft/vandforhold, næringsbindende evne, jordbundsprofil og jordbundsdannende processer

 • Identificere de klimatiske og biotiske faktorer, der påvirker en given lokalitets flora og fauna, relatere disse faktorer til aspekter omkring biodiversitet

 • Anvende korrekte fagtermer

Kompetencer

 • Bruge forståelsen for økosystemernes kompleksitet i forbindelse med beslutninger omkring arealanvendelse af det åbne land og skov i og omkring byerne

 • Kunne deltage med faglige input til tværfaglige klima- og naturdebatter

 • Fortsat tilegne sig viden til at forstå nye sammenhænge

Forelæsninger. Ekskursioner. Praktiske øvelser. Fremlæggelser. Virksomhedsbesøg. Gruppearbejde. Selvstudium
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Ekskursioner
 • 30
 • Forberedelse
 • 100
 • Forelæsninger
 • 38
 • Øvelser
 • 16
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Der aflevers projekt i uge 44
Krav til indstilling til eksamen

Bestået planteprøve

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Pensum samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Pensum udgør litteratur på pensumlisten samt undervisnings- og ekskursionsindhold