LSLS10106U Strategisk ledelse og kommunikation

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Strategic Management and Communication

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset indeholder 1 obligatorisk element og 3 hovedemner, som alle bliver introduceret i begyndelse af kurset.

Videnskabsteori (obligatorisk):

Introduktion til videnskabsteori med vægt på problemformulering, metode (herunder undersøgelsesdesign) og teori.

Strategisk ledelse (hovedemne)

Der arbejdes med begreberne Netværksteori, Strategizing, strategisk offentlig- og privat ledelse, offentlige styringsparadigmer, værdier og identitet.

Strategisk kommunikation (hovedemne)

Der arbejdes med begreberne kommunikationsteori, borger- og interessent inddragelse, konflikthåndtering, rådgivning i den grønne sektor, mødeledelse, psykologi i naturforvaltningen og præsentation/formidling.

Innovation og entrepreneurship (hovedemne)

Der arbejdes med innovationsprocesser, barrierer i innovation, kilder til innovation., marketingværktøjer, co-creation, forretningsmodeller og processer og crowd funding/finansiering 

 

Kursusforløbet:

De studerende inddeles i grupper. Størrelsen af gruppen er på 3-5 medlemmer.

Der er obligatorisk deltagelse i emnet videnskabsteori, samt de 3 hovedemner som præsenteres af underviserne, ud fra et underviservalgt pensum.

Indenfor hovedemnerne, vælges der litteratur på minimum 500 normal sider og maksimum 750 normal sider. Litteraturvalg skal godkendes af underviserne.

Indenfor valg af hovedemnerne skal grupperne afholde 3 oplæg, som tager udgangspunkt i litteraturvalget. Ligeledes skal grupperne være opponenter på 3 fremlæggelser. De tre fremlæggelser/opponentvalg er forudsætning for indstilling til eksamen, dvs. fremlægger man ikke 3 gange og er opponentgruppe 3 gange kan gruppen ikke gå til eksamen.

På baggrund af gruppens litteraturvalg og den obligatoriske kursuslitteratur, skriver gruppen et selvvalgt problemorienteret projekt på maksimalt 30 normal sider (2400 anslag) inden for et af de tre hovedemner eller på tværs af et eller flere af hovedemnerne. 

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er: 
1)at den studerende opnår grundlæggende viden om de fire elementer i introduktionsforløbet.

2)at når introduktionsforløbet er gennemført, er den studerende selv ansvarlig for, at pege på det pensum, som den studerende finder interessant inden for de tre hovedemner. Den studerende skal vælge pensum inden for de tre emner; strategisk ledelse, kommunikation samt innovation og entrepreneurship.

3) at den studerende i grupper kan præsentere eget valgte pensum for de andre studerende. Der skal afholdes 3 indlæg, der er et oplæg om pensum (fra de 3 emnegrupper) og gruppen skal være opponent på andre 3 indlæg.

Formålene indebærer, at den studerende kan 

Viden:
- med udgangspunkt i teorien/teorierne - identificere, navngive, definere og beskrive praktiske problemstillinger inden for fagets områder, herunder samspillet mellem individ, gruppe og organisation, sammenhængen mellem organisationer og deres omverden samt organisationers rolle i samfundet 
- demonstrere overblik over mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder 
- sammenfatte problemstillinger inden for fagets områder 
- forstå, at der ikke nødvendigvis kun findes én løsning på givne problemstillinger 
 

Færdigheder:
- analysere problemstillinger inden for fagets områder 
- anvende teorien/teorierne i sin analyse af de givne problemstillinger 
- sammenligne effekten af anvendelsen af forskellige teorier på de givne problemstillinger 
- forklare den/de teorier, der anvendes på de givne problemstillinger 
- diagnosticere problemstillinger inden for fagets områder 
- vurdere forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger 
- vælge mellem forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger og begrunde det/de trufne valg 
- formidle mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder til overordnede, fagfæller, andre kolleger, underordnede, myndigheder, samarbejdspartnere og brugere 
- kommunikere om mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder med såvel overordnede, kolleger/fagfæller, underordnede og myndigheder, som med samarbejdspartnere og brugere uanset deres faglige forudsætninger 

Kompetencer:
- generalisere ud fra konkrete problemstillinger, diskutere forskellige løsningsmuligheder, forklare og perspektivere de valgte løsningsmuligheder og anvende (overføre) de indvundne erfaringer på andre/nye (og evt. ukendte) problemstillinger 
- samarbejde med fagfæller og tværfagligt om løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder 
- styre løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder 
- på eget initiativ igangsætte løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- tage selvstændigt ansvar for løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder 
- arbejde selvstændigt med løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder 
- indgå i arbejdsgrupper/​​(projekter) om løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder 
- reflektere over de etiske rammer for anvendelsen af fagets teori/teorier-

-demonstrere evne til at reflektere over mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder

Litteratur er både dansk- og engelsksproget 
Litteraturliste uploades på Absalon

Sprogkundskaber til, at kunne læse og forstå engelsk litteratur.
Kendskab til ledelsesteorier svarende til deltagelse i kurset Projektledelse
Erfaring fra arbejde i organisationer, eksempelvis praktikperiode svarende til praktik A på professionsbacheloruddannelserne
Holdundervisning. Studiekredsundervisning, cases, forelæsninger, projektarbejde og gruppearbejde.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 120
 • Øvelser
 • 90
 • Projektarbejde
 • 159
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 410
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der afleveres en skriftlig opgave, som danner grundlag for den mundtlige gruppeeksamen. Både den mundtlige eksamensfremlæggelse og opgaven indgår i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i obligatoriske elementer.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.