LSLS10103U Praktik A (HOPI)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Internship A (HOPI)

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Kursusindhold

Forudsætninger for et vellykket praktikophold samt retningslinier for studerende og praktikværter er beskrevet på hjemmesiden www.skovskolepraktik.dk .

Praktikken kan aftales i offentlige og private virksomheder i Danmark og udlandet og skal godkendes af Skovskolen.

Målbeskrivelser

Formålet med praktikken er, at den studerende bringer tilegnet viden og færdigheder i spil i en professionsfaglig kontekst og reflekterer over virksomhedens opgaveløsninger i forhold til teorien erhvervet på uddannelsen.

Formålene indebærer at den studerende:

Viden

 • har viden om virksomhedens forretningsgrundlag, herunder mål, strategi, værdier, opgaver og økonomi
 • har viden om virksomhedens organisation og samspil med myndigheder, det omgivende samfund, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter
 • har viden om virksomhedens typiske arbejdsopgaver

 

Færdigheder

 • kan opsøge faglige problemstillinger af relevans for virksomheden
 • kan formulere individuelle læringsmål, der blandt andet kobler faglighed og relevant praksisviden
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere professionsrettede arbejdsopgaver på et fagligt tilfredsstillende niveau
 • kan iagttage og reflektere over praktikstedets administration, ledelse og drift
 • kan indgå i og bidrage til faglige netværk

 

Kompetencer

 • kan afprøve og udvikle egne færdigheder i et samarbejde med praktikstedet og virksomhedens samarbejdspartnere
 • kan afprøve teoretiske problemstillinger i praktikforløbet med henblik på at skabe sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse
 • kan indgå i en konstruktiv dialog med praktikstedet i forhold til praktikstedets organisation og håndtering af arbejdsopgaver
 • kan kvalificere egen læring gennem erfaringsudveksling med studerende på andre praktiksteder
 • kan udvise planlægnings- og handlekompetence i relation til relevante arbejdsopgaver og samarbejsrelationer

 

Under virksomhedspraktikken tilstræbes en progressiv udvikling af den stu¬de¬ren¬des evne til varetagel-se af opgaver på ingeniørniveau, samt forståelse af virksom¬hedens ledel¬se og drift, som virksomhe-dens sam¬spil med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interes¬sen¬ter. Den studerende følger under praktikopholdet virksomhedens administration, ledelse og drift mv., så¬ledes at den ind-lærte viden fra uddannelsen afprøves bedst muligt i praksis.

For at dokumentere læring i praktikperioden skal den studerende udarbejde et antal obligatoriske prak-tikopgaver, som alle bedømmes for at kunne bestå praktikken. Der henvises til uddannelsens vejled-ning til udarbejdelse af praktikopgaver omkring indhold og formelle krav.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Praktik
 • 666
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 824
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig portfolio afleveres til fastsatte datoer i praktikken med en efterfølgende mundtlig prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Alle ikke karaktergivende opgaver skal være afleveret og godkendt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Skriftlig portfolio afleveres til fastsatte datoer i praktikken med en efterfølgende mundtlig prøve.

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
 

Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige portfolio vægtes med 30% af den endelige karakter fordelt på følgende måde:

 • Formalia og skriftlighed 20%
 • Fagligt indhold 40%
 • Reflektioner og uddybninger 40%

 

Den mundtlige prøve vægtes med 70% af den endelige karakter.

 

Alle delelementer i portfolio skal være bestået.

Der gives én samlet karakter.