LSLS10100U Skov- og landskabsforståelse

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Forestry and landscape management basics

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset har til formål at give et naturfagligt grundlag, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med skovdyrkning og i forbindelse med natur- og landskabspleje

 • Vedplanternes botanik (sommer og vinter)

 • Vedplanternes krav til vækstvilkår 

 • Vedplanternes udbredelse og proveniensforhold 

 • Landskabsdannelse, geologi og grundlæggende hydrologi

 • Grundlæggende plantefysiologi

 • Veddets opbygning og egenskaber

Målbeskrivelser

Viden

 • Viden om til de sommer- og vinterbotaniske kendetegn for almindeligt forekommende vedplanter i Danmark

 • Viden om til de mest almindeligt forekommende vedplanters krav til voksested

 • Viden om naturlig udbredelse for de mest almindeligt forekommende vedplanter i Danmark

 • Forståelse af grundbegreber indenfor vedplanternes proveniensforhold

 • Viden om topografiens betydning for landskabets hydrologi 

 • Forståelse for istidslandskabet og landskabsdannelsen i Danmark

 • Forståelse for hvordan planternes anatomi har betydning for vækst (primær og sekundær) samt transport af vand og næring. 

 • Viden om hvordan træets opbygning og vækst har betydning for veddets teknologiske egenskaber 

 • Viden om veddets nedbrydning og dennes betydning for biologisk mangfoldighed i skovene.

 

Færdigheder

 • Bestemme og morfologisk beskrive almindeligt forekommende vedplanter i Danmark i sommer- og vintertilstand

 • Redegøre for hvordan almindeligt forekommende vedplanters oprindelse, udbredelse og krav til vækstvilkår har betydning for et lokalitetstilpasset 

 • Redegøre for hvordan topografien har betydning for landskabets hydrologi 

 • Analysere centrale landskabselementers opbygning og dannelse

 • Redegøre for de plantefysiologiske faktorer, som har betydning for planternes overlevelse, vækst og formering 

 • Redegøre for hvordan træets opbygning og vækst har betydning veddets egenskaber, anvendelse og nedbrydning 

 

Kompetencer

 • Foretage lokalitetsspecifikke vækstvilkårsanalyser - jordbund, hydrologi og klima - på baggrund af viden om de forekomne arternes krav til vækstvilkår 

 • Forestå rådgivning omkring et lokalitetstilpasset træartsvalg på baggrund af viden om vedplantearternes krav til vækstvilkår. 

 • Forestå landskabsanalyse med fokus på jordbung og hydrologi på baggrund af viden om landskabets dannelse og vandet bevægelse i jorden

 • Foretage arealforvaltningsbeslutninger som er fremmende for planternes overlevelse og væst med baggrund i en grundlæggende forståelse for planternes anatomi og fysiologi 

 • Tage skovdyrkningsrelatede beslutninger, som understøtter de vedteknologiske egenskaber, der har betydning for træets anvendelse 

Nærmere oplysninger ved henvendelse til den kursusansvarlige underviser

Holdundervisning/​forelæsning. Gruppearbejde: øvelser og feltarbejde. Selvstudie og ekskursioner
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Ekskursioner
 • 60
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 408
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Rettidigt afleverede og godkendte kursusopgaver er et krav for at blive indstillet til eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.