LSLS10095U Botanik i praksis

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Pratical botany

Uddannelse

Kurset indgår som et valgfag på skov- og landskabsingeniøruddannelsen og urban landskabsingeniøruddannelsen, men kan med fordel tages af andre som ønsker et bedre kendskab til botanik. Kurset kan med fordel tages af deltagere i kurset ”§3 i praksis – Naturbeskyttelsesloven”, der ligger umiddelbart efter ”botanik i praksis”.

Kursusindhold

Plantebestemmelse

Plantefamiliekendskab

Indikatorarter og naturtyper

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at de studerende opnår den viden og de kompetencer, der skal til for at kunne bestemme den danske urteflora til artsniveau med særlig fokus på §3 indikatorarter.

Efter kurset kan de studerende

 • Beskrive de væsentligste træk for en række plantefamilier i Danmark

 • Benytte bestemmelsenøgler til at bestemme de danske urter til artsniveau

 • Afgøre naturtypen på areal ud fra den floristiske sammensætning

 • Beskrive og genkende indikatorarter i en given naturtype.


På kurset tilegner de studerende sig den nødvendige viden, opøver de nødvendige færdigheder og udvikler de nødvendige kompetencer som beskrevet nedenfor.

 

Viden:

 • Indsigt i grundtrækkene hos en række danske plantefamilier

 • Fortrolig med forskellige bestemmelsesnøgler også til vegetativ bestemmelse af star og græsser

 • Grundlæggende viden om karakterarterne for moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder, overdrev, søer og vandløb

 • Grundlæggende viden om en arts voksested og udbredelse i Danmark.

   


  Færdigheder:

 • Anvende bestemmelsenøgler til at artsbestemme urter i felten

 • Kende til forskelle på de forskellige bestemmelsesnøgler, der anvendes i kurset

  Kende til indikatorarter for en given naturtype

  Have en forståelse for arternes udbredelse i Danmark.

   

  Kompetencer:

 • Vurdere hvilken familie en given plante hører til

 • Vurdere bedst egnet bestemmelsesnøgle til bestemmelse af vegetationen i felten

 • Analysere et beskyttet areals udvikling ud fra floraen

 • Reflektere om sammensætningen af arter har betydning for den samlede naturværdi i et område.

Basal kendskab til botanik svarende til eksempelvis ”Planter og plantevækst i byen” eller ”Økologi”
Holdundervisning med oplæg og forelæsninger. Ekskursioner, øvelser og feltarbejde. Projektarbejde. Selvstudie.
Kurset afholdes på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Forberedelse (anslået)
 • 12
 • Øvelser
 • 20
 • Feltarbejde
 • 30
 • I alt
 • 67
Mundtlig
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
3 times skriftlig prøve med bestemmelse af arter.
Den studerende skal demonstrere grundlæggende kompetencer i forbindelse med bestemmelse af en række udleverede urter.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Bestemmelsesnøgler og farveflora er tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.