LSLS10093U §3 i praksis - Naturbeskyttelsesloven

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Practical registration of §3 (nature protection legislation)

Uddannelse

Kurset indgår som et valgfag på skov- og landskabsingeniøruddannelsen og urban landskabsingeniøruddannelsen, men kan med fordel tages af andre som ønsker særlig viden indenfor NBL §3.

Kursusindhold
 • Naturtyper og karakterarter
 • Plantebestemmelse
 • §3 registrering i teori og praksis
 • Lovgivning og administration
 • Natur- og Miljøklagenævnets praksis.
Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at de studerende opnår den viden og de kompetencer, der skal til for at varetage arbejdsopgaver i kommunerne og hos statslige myndigheder relateret til naturbeskyttelseslovens §3.

Efter kurset kan de studerende

 • Afgøre om et areal er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 eller ej.
 • Opdate §3 registreringen
 • Behandle en dispensationsansøgning
 • Håndhæve §3-beskyttelsen ved overtrædelser


På kurset tilegner de studerende sig den nødvendige viden, opøver de nødvendige færdigheder og udvikler de nødvendige kompetencer som beskrevet nedenfor.

Viden:

 • Indsigt i naturtypernes økologi og økologiske funktioner
 • Fortrolig med naturbeskyttelsesloven og naturtypebekendtgørelsens bestemmelser vedrørende beskyttet natur
 • Grundlæggende viden om karakterarterne for moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder, overdrev, søer og vandløb
 • Fortrolig med den statslige og kommunale §3-registreing
 • Kendskab til Natur- og Miljøklagenævnets praksis.

 


Færdigheder:

 • Artsbestemme urter, buske og vedplanter i felten
 • Vurdere om et areal på baggrund af hydrologien, størrelsen og planteartssammensætningen, er en beskyttet naturtype
 • Anvende lovgivningens bestemmelser vedrørende naturbeskyttelseslovens §3
 • Anvende luftfotos og Miljøportalen i §3-sager
 • Opdatere §3 registreringer i Miljøportalen
 • Gennemføre en håndhævelsessag og håndtere klager.

 

Kompetencer:

 • Analysere et beskyttet areals naturkvalitet og udvikling
 • Vurdere og træffe afgørelse i dispensationssag
 • Konsekvensvurdere et projekts påvirkning af et givet §3-område
 • Bedømme samspillet mellem §3 og andre lovgivninger
 • Reflektere over §3 areals betydning for den samlede naturværdi i området.
Basal kendskab til naturtyper og botanik samt naturbeskyttelseslovgivning. Eksempelvis svarende til beståede kurser i Jura, Naturforståelse eller Økologi.
Holdundervisning med oplæg og forelæsninger. Gruppearbejde om konkrete sager. Øvelser og feltarbejde. Ekskursioner. Projektarbejde. Selvstudie.
Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 24
 • Øvelser
 • 20
 • Feltarbejde
 • 30
 • Projektarbejde
 • 40
 • I alt
 • 136
Mundtlig
Point
5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Undervejs i kurset udarbejdes flere mindre opgaver, der sammen med et afsluttende projekt, afleveres som et portfolie.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Portfolie skal afleveres senest torsdag i uge 35

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal demonstrere grundlæggende kompetencer i forbindelse med vurdering og registrering af arealer, der er beskyttet af NBL §3. Desuden skal de studerende udvise evne til at kunne gennemføre en håndhævelsessag samt give en dispensation fra NBL §3 herunder konsekvensvurdere et projekts påvirkning på et givet §3-område. 

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.