LSLS10057U Naturforvaltning og samfund

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Nature Resource Management and Society

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

- Naturplanlægning i Danmark: Beslutningsprocesser, forvaltningsopbygning og naturpolitik og planstruktur.

- Samfundsøkonomi: National- og naturressource økonomi, værdisætning af naturområder og naturprojekter

- Landskabsudpegninger: Habitatdirektivet, vandrammedirektivet, nationale love, fredninger, beskyttelser. Betydningen for forvaltningen og private lodsejere.

- Udbud og tilbudsgivning: Udbudsregler, projektbeskrivelse, kvalitetsbeskrivelse, udførselskrav, tilbudsgivning, grønne partnerskaber i praksis

- Forskellige forvaltningstilgange og monitering i praksis.

- VASP som værktøj til vandløbsforvaltning og projektering.

- Ekskursion med virksomhedsbesøg, projektstyring og projektudførsel. Overvågning og opfølgning.

Målbeskrivelser

Den studerende skal med udgangspunkt i et større sammenhængende naturareal (terrestrisk, søer og vandløb) eller bynært område kunne fremstille en forvaltningsplan under hensyntagen til juridiske, økonomiske, fysiske, økologiske og sociale hensyn.

Formålet indebærer, at den studerende på et større sammenhængende dansk naturareal kan evne at vurdere med- og modspilleres natursyn i forhold til at skulle rådgive kunder, politikere, mf. 


Viden:

Den studerende skal have kendskab til:
- Administrative bindinger (nationale og internationale).
- Forskellige økonomiske, fysiske, økologiske og rekreative potentialer på naturområder.
- Forvaltningsmetoder, her under adaptiv-, evidensbaseret og dialogbaseret forvaltning.
- Rådgiver- og forvalterrolle.

Færdigheder:

Den studerende skal kunne:
- Indsamle, udvælge og bearbejde relevante data gennem forskellige databaser, planer, bekendtgørelser og regulativer.
- Vurdere de administrative og juridiske bindinger i forhold til plangennemførelsen.
- Argumentere for og forklare sine prioriteter og beslutninger.
- Udarbejde udbudsmateriale for en konkret opgave samt afgive tilbud på et udbudsmateriale.
- Styre, kontrollere og overvåge naturprojekter i og udenfor internationale naturområder.

Kompetencer:
- Skal alene og i samarbejde kunne udarbejde, argumentere og formidle en forvaltningsplan, der tilgodeser den multifunktionelle arealanvendelse.
- Inddrage andre relevante faggrupper til samarbejdet omkring projekter og deres gennemførelse.
- Klarlægge naturpotentialer og værdisætte dem i forhold til forskellige brugergrupper.
- Under inddragelse af interessenter fremskaffe beslutningsgrundlag om fremtidig naturforvaltning, og der ud fra komme med prioriterede plejeanbefalinger under hensynstagen til naturindhold, rekreative værdier og eventuelt produktionspotentiale.

Forelæsninger bliver suppleret af øvelser, ekskursioner og projektarbejde.
Sideløbende med undervisningen udarbejdes et naturforvaltningsprojekt, som godkendes, og sammen med pesum danner grundlag for eksamen. Der vil være tværgående aktiviteter fælles med Skovdrift og Samfund.
I kurset indgår der en studietur, af 4- 5 dages varighed.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 196
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 91
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 408
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Det obligatoriske naturforvaltningsprojekt indgår i eksamen sammen med det øvrige pensum.
Krav til indstilling til eksamen

Det obligatoriske naturforvaltningsprojekt skal afleveres og godkendes for at kunne blive indstillet til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.