LSLS10046U Skovdyrkning

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Silviculture

Uddannelse

Skov- og landskabingeniør

Kursusindhold

Etablering af bevoksninger i skov og på åbent land:
Træartsvalg. Plantning. Såning. Naturlig foryngelse. Valg af plantemateriale; frøbehandling og planteskole. Arealforberedelse; kvasbehandling, jordbearbejdning. Plantetal. Plantefordeling. Hegning. Maskiner og redskaber.

Kultur- og bevoksningspleje:
Berigelse og efterbedring. Beskyttelse imod skadevoldere. Ukrudtsbekæmpelse. Udrensning og artsregulering. Hovedtræer. Opstamning. Vanriskapning. Maskiner og redskaber.

Tilvækst:
Anvendelse af tilvækstmodeller og -oversigter.

Hugst:
Hugstens formål. Hugstmåder og -styrke. Hugstens påvirkning af kvalitet og stabilitet. Sortimentsvalg. Sporindlæggelse og terræntransport. Maskiner og redskaber.

Træets udnyttelse:
Opmåling / opgørelse af stående og fældet træ. Veddets forarbejdning og anvendelse.

Driftsformer:
Dyrkningssystemer. Artsblandinger og uensaldrende bevoksninger. ”Naturnær skovdrift”. Bæredygtig skovdrift.

Skovøkonomi:
Opgørelse af indtægter, omkostninger og dækningsbidrag i forbindelse med dyrkning og høst.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at den studerende kan give en professionel vurdering af tilstanden i typiske bevoksninger i danske skove, kan redegøre for tilstandens forudsætninger og udviklingsmuligheder samt kan diskutere relevante behandlingsmetoder. Det indebærer, at den studerende:

Viden
• kender skovenes vedplanter og har udvidet kendskab til de dyrkede hovedarter, herunder naturlig udbredelse, lokalitetskrav, dyrkningserfaringer, proveniensvalg og veddets anvendelse; øvrige: naturlig forekomst og de typiske anvendelsesområder i skovbruget
• kender skovbrugets almindeligt benyttede metoder og teknikker og de hertil anvendte maskin- og redskabstyper
• kender de vigtigste dyrkningssystemer og træproduktionens teori og terminologi
• kender de vigtigste råtræsortimenter, deres prisniveau, opmåling, forarbejdning og anvendelse

Færdigheder
• kan bedømme en lokalitet (terræn, jordbund, vand- og næringsstofforsyning, læforhold, frostrisiko, foryngelsesmuligheder, adgangsforhold for maskiner mv.)
• kan bedømme træer (vitalitet, kvalitet, højde, diameter, alder mv.)
• kan bedømme en bevoksning (struktur, bonitet, masse, hugstfølge mv.)
• kan anvende fagområdets terminologi i skrift og tale
• kan genkende fagområdets generelle problemstillinger på konkrete lokaliteter

Kompetencer
• kan identificere betydende praktiske hensyn og foreslå rationelle løsninger
• kan reflektere over den konkrete dyrkningspraksis
• kan indgå i en dialog med fagfolk og skovejere om skovdyrkning i relation til konkrete lokaliteter og udviklingsønsker

Kendskab til grundlæggende økologi, botanik og jordbundsforhold. Desuden kendskab til de træarter, der er almindeligt dyrkede i de danske skove; deres udbredelse, anvendelse og krav til voksested. Grundlæggende GIS kendskab.
Holdundervisning/​forelæsning. Gruppearbejde: øvelser og feltarbejde. Selvstudie. Ekskursioner og virksomhedsbesøg.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 156
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Ekskursioner
 • 80
 • Projektarbejde
 • 71
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 408
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
Eksamen foregår i skoven med udgangspunkt i et konkret areal, hvor den studerende skal beskrive tilstanden, dyrkningstiltag og det forventede resultat heraf. Der gives 1 times forberedelsestid på arealet inden eksaminationen. Der skal påregnes tid til egen transport til eksamensarealet.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig aflevering og godkendelse af obligatoriske opgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.