LPLB10333U Videregående plantebiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Advanced Plant Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

 

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i den viden de studerende har opnået i grundlæggende kurser i plantebiologi, cellebiologi og biokemi. Plantens overordnede struktur, funktion og primære metabolisme forventes således bekendt.

Kurset belyser samspillet mellem de forskellige processer i planten, og giver forståelse af hvordan planten udvikler sig og hvordan den reagerer på omgivende miljø både på det molekylære plan og på helplanteniveau og interaktion med specifikke biotiske og abiotiske faktorer. Kurset giver den studerende indsigt i de cellulære mekanismer og signalerings-processer, som ligger bag plantens løbende tilpasning af dens af fysiologi og molekylære aktiviteter.

Kurset omfatter bl.a. følgende centrale emner:  Plantens genom og grundlæggende molekylære redskaber i plantebiologi, lysperception og fotomorfogenese, udvikling af planten og virkningen af en række forskellige plantehormoner og signalstoffer, naturstoffers dannelse og deres funktion i biotiske interaktioner, indre døgnrytmer i planten.

Målbeskrivelser

Kursets skal give et bredt kendskab til hvordan planter udvikler sig og løbende tilpasser deres livsfunktioner til de skiftende omgivelser. Kursets skal give forståelse for de cellulære signalerings-processer som ligger bag plantens tilpasning.


Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Beskrive hvordan grundlæggende molekylære og cellulære processer i planter tilpasses under udvikling og i forhold til det omgivende miljø.
- Udvise overblik over de vigtige elementer i hvordan planters livsfunktioner tilpasses til skiftende omgivelser.
- Beskrive og reflektere over hvordan molekylære signaler, herunder  hormoner, styrer og koordinerer plantens udvikling og fysiologiske processer.


Færdigheder:
- Anvende teoretisk viden til løsning af problemstillinger inden for plantes udvikling, fysiologi og biokemi.

Kompetencer :
- Identificere plantebiologiske problemstillinger, og foreslå mulige løsninger på disse med grundlag i plantens molekylære og fysiologiske processer og herunder inddrage overvejelser af betydningen af de givne vækstfaktorer.

Taiz, L, Zeiger E, Møller IM, Murphy A: Plant Physiology and Development. 6th Edition. Der tages forbehold for at lærebogen kan udskiftes indtil en uge før kursusstart. Endelig information om kursusmateriale vil vil blive meddelt via Absalon.

Artikler og øvelsesmanualer som bruges i undervisningen vil blive stillet til rådighed via Absalon.

Kurset tager udgangspunkt i den viden de studerende har opnået i grundlæggende kurser i biokemi, plantebiologi.
Kurset omfatter forelæsninger, teoretiske øvelser, praktiske laboratorieøvelser og artikel-baserede fremlæggelser. forelæsninger gennemgår centrale emner indenfor plantebiologien og i teoretiske øvelser løser de studerende opgaver i dialog med underviseren. De enkelte opgaver er koordineret med de emner som behandles i forelæsningerne. Gennem laboratorieøvelser illustreres udvalgte metoder, som anvendes i studier af fysiologiske processer i planter. Endvidere inddrages eksempler på igangværende forskning til at illustrere specifikke områder.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 120
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Laboratorie
 • 8
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, 30 min. 20 min. forberedelse med alle hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen