LNAK10066U Planlægning i det åbne land

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Countryside Planning

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i naturforvaltning
Kandidatuddanelsen i skovbrug
Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur

 

 

Kursusindhold

Kurset omhandler den offentlige planlægning og forvaltning af det åbne land, men beskæftiger sig også med private lodsejeres landskabsforvaltning samt samspillet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning. Offentlig planlægning og forvaltning i det åbne land foregår på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau og der arbejdes med alle 3 niveauer på kurset, dog med hovedvægten på den kommunale planlægning og forvaltning. Kurset er semi-obligatorisk for de studerende på Naturforvaltningsudannelsen, men henvender sig også til biologi-, geografi-, agronom- og skovbrugsstuderende samt landskabsarkitekter og byplanstuderende, der ønsker beskæftigelse indenfor den offentlige forvaltning af det åbne land.

Der undervises i følgende emner:

Indhold og effekter af offentlige planer og politikker vedrørende det åbne land inklusiv:
- landbrugs- og landdistriktspolitik,
- politikker og planer for skovrejsning, bebyggelse af det åbne land, råstofindvinding, vindmøller og andre anlæg samt
- politikker og planer for beskyttelse og forbedring af natur, landskab og kulturarv.

Tilgange, metoder og teknikker til opstilling af mål og strategier samt metoder til vurdering af planer og politikker.

Teorier om tilblivelse og implementering af planer og politikker.

Modeller og koncepter til forståelse af forholdet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal de studerende kunne:

Viden:
- Beskrive indhold, funktion og effekter af den offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land
- Beskrive og diskutere teori om den offentlige planlægnings udformning og iværksættelse,
- Beskrive og diskutere modeller og koncepter til forståelse af forholdet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning
- Referere til forskellige former for og tilgange til planlægning og deres fordele og ulemper

Færdigheder:
- Have forståelse for hvordan man opstiller og udformer mål, strategier og planer for specifikke landskabers funktioner og udvikling, samt træffer valg vedrørende instrumenter til virkeliggørelse af planerne
- Formidle komplekse landskabsrelaterede problemstillinger og principper for helhedsorienterede løsninger

Kompetencer:
- Forholde sig kritisk og refleksivt til den eksisterende offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land
- Arbejde selvstændigt såvel som i grupper med personer fra forskellige fagdiscipliner og -traditioner
- Skrive om landskabsrelaterende problemer og løsninger på en struktureret og videnskabelig måde

Elektronisk/trykt kompendium

Basiskendskab til den lovgivning der vedrørende brugen og forvaltningen af det åbne land svarende kursus 'Miljø- og planlovgivning'.

Basiskendskab til landskabsanalyse svarende kursus: 'Landskabsanalyse' eller Rural landscapes: methods and approaches in policy making

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Undervisningen foregår som forelæsninger inklusiv gæsteforelæsninger, diskussioner, ekskursioner samt teoretiske og praktiske øvelser i grupper. Undervisningen er struktureret omkring en række temaer og der vil til hvert tema være knyttet både teori, metode samt praksis (eksempler på politikker og planer). Forelæsningerne bliver efterfulgt af mindre seminarer, hvor de studerende har forberedt oplæg i grupper, eller af gruppediskussioner. Derudover vil der til hovedparten af forelæsningerne være nyttet øvelser af kortere elle længere varighed
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 16
 • Ekskursioner
 • 10
 • Forberedelse
 • 100
 • Forelæsninger
 • 36
 • Kollokvier
 • 8
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Der afleveres ved kursets afslutning 3-5 opgaver (af ca. 2-4 siders længde). Opgaverne udarbejdes individuelt, men dele af opgaverne kan være baseret på øvelser, der er lavet i grupper i undervisningsforløbet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Bedømmelse baseret på fornyet aflevering af opgaver efterfulgt af 30 minutters mundlig eksamen. Opgaverne afleveres inden reeksamensugen efter aftale med kursusansvarlig.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse