LNAB10060U Beplantningsdesign

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Planting Design

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset gennemgår, undersøger og udforsker problemstillinger om planteanvendelse herunder plante økologi samt vegetationens udvikling i tid og rum som en landskabsarkitektonisk komponent. 

Med udgangspunkt i principper og teorier om plante- og vegetationsøkologi trænes den studerende i det bevidste plantevalg med henblik på at opnå særlige arkitektoniske udtryk, rumdannelse samt betydningen af vegetationstypen som habitat for fauna.

I dette kursus kombineres kompetencer indenfor botanik, økologi og design. Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for planteanvendelse. 

Målbeskrivelser

Kursets primære formål er at give de studerende forudsætninger for at udvikle stedstilpassede plantninger der målrettet bidrager til at skabe stedet samt understøtter biodiversitet i lille og stor skala.

Viden:

 • Redegøre for sammenhænge mellem vækstforhold og plantevækst.
 • Identificere og redegøre for æstetik og anvendelsesmuligheder for et antal planter specificeret på kurset.
 • Viden om etableringens og driftens konsekvenser for vegetationens udvikling.

 

Færdigheder:

 • Analysere vækstbetingelser samt æstetiske og rumlige forhold, og på baggrund af dette designe og argumentere for en beplantningsstrategi samt et bæredygtigt plantevalg.
 • Udarbejde forskellige typer af beplantningsplaner og plantelister med de dertilhørende informationer og udtryksformer. 
 • Formidle designintentioner, forståeligt og overbevisende.
 • Foreslå og argumentere for etablering og drift samt skitsere beplantningers udvikling i tid og rum.
 • Anvende videnskabelige plantenavne, morfologiske termer korrekt.
 • Anvende principper og teori om plante- og vegetationsøkologi som udganspunkt for planteanvendelsen.

 

Kompetencer:

 • Omsætte teoretisk viden fra videnskabelige artikler til konkrete stedstilpassede plantesammensætninger. 
 • Kritisk anvendelse, refleksion og diskussion af dansk og fremmedsproget faglitteratur.
 • Koble teori om beplantningsdesign til skitsering og forslagsstillelse.
 • En begyndende forståelse for hvordan vegetation kan understøtte biodiversitet i stor og lille skala.

 

Se Absalon for kursuslitteratur.

Kurser: Plan og design 1 og 2, Naturgrundlaget 1 og 2 samt By- og landskabsplanternes botanik anbefales
Kurset indeholder forelæsninger, gæsteforelæsninger og ekskursioner. Dette kombineres med individuelle - og gruppe baserede øvelser samt diskussioner hvor fælles og individuel feedback understøtter læringen.

Kursets øvelser består af tegnesalsarbejde med individuel/gruppevis tegnebordsvejledning, delafleveringer med feedback, fremlæggelser, fælles kommentarer og anvisninger på tegnesalen med undervisere tilstede.
Forberedelse rummer individuelt projektarbejde, udarbejdelse af præsentation og delaflevering, læsning, skrivning uden tilstedeværelse af undervisere.

I kurset udarbejdes et individuelt projekt der tager udgangspunkt i et konkret område med et bredt spektrum af vækstbetingelser og rumlige forhold. Projektet udarbejdes som et beplantningsforslag, hvor de trænede færdigheder anvendes.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Øvelser
 • 30
 • Feltarbejde
 • 22
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Afleveringen skal ske via Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Aflevering via Digital Eksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.