LMAB10069U Statistisk dataanalyse 1 (StatDat1)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Statistical Data Analysis 1 (StatDat1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Binomialfordelingen, tosidede antalstabeller, normalfordelingen, statistiske grundbegreber (variation, statistisk model, estimation, test, konfidensintervaller), sammenligning af stikprøver, en- og tosidet variansanalyse, regressionsanalyse. Der lægges vægt på modelformulering af problemer, som ønskes belyst ved forsøg eller dataindsamling, samt på fortolkning af resultaterne. Beregninger gennemføres ved brug af det statistiske program R (også ved eksamen).

 

Målbeskrivelser

Kurset sigter mod at give den studerende et overblik over fundamentale statistiske begreber og metoder, således at den studerende er i stand til at redegøre for og anvende basale principper, begreber og metoder inden for statistik og sandsynlighedsregning.

Viden:

 • forstå begrebet statistisk variation herunder forskellen mellem en population og en stikprøve
 • kendskab til grundlæggende statistiske begreber (statistisk model, parameterestimation, konfidensinterval, hypotesetest, prædiktion)

 

Færdigheder:

 • identificere forskellige datatyper og datastrukturer, og opstille tilsvarende statistiske modeller for data
 • anvende basale statistiske principper og begreber indenfor statistik (herunder udregne middelværdier, spredninger og varianser, sandsynligheder, stikprøvestørrelser, konfidensintervaller, prædiktionsintervaller, p-værdier)
 • anvende statistikprogrammet R til at analysere data fra videnskabelige forsøgKompetencer:

 • formulere basale videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser
 • gennemføre basale statistiske analyser ved hjælp af de gennemgåede analysemetoder (for eksempel antalstabeller, én- og tosidet variansanalyse, regressionsanalyse)
 • fortolke resultater af statistiske analyser og drage relevante konklusioner
 • forholde sig kritisk til resultaterne af statistiske analyser, bl.a. ved at vurdere modelantagelser og begrænsninger
 • IT-mæssige kompetencer: datahåndtering og -organisering, grafik, databehandling vha. statistisk software
 
 

 

Eksempel på kursuslitteratur:

Claus T. Ekstrøm, Helle Sørensen: "Introduction to Statistical Data Analysis for the Life Sciences"

"Matematik og databehandling" eller tilsvarende
5 timers forelæsninger og 5 timers klasseøvelser om ugen i 7 uger. Ved forelæsningerne introduceres og gennemgås centrale dele af den generelle teori. Ved klasseøvelserne regnes opgaver der hovedsageligt bygger på biologisk relevante problemstillinger og indebærer analyse af data. Der lægges vægt på forståelse af problemstillingen, valg af statistisk metode og fortolkning af resultater.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der vil være mulighed for at aflevere et mindre antal frivillige skriftlige opgaver som instruktorerne giver individuel skriftlig feedback på.

Desuden vil der være mulighed for at få individuel mundtlig feedback på spørgsmål til instruktorerne i forbindelse med regneøvelserne. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.