LLEK10290U Kvalitetssikring og ledelse

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Quality Assurance and Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring

Kursusindhold

I kursets forløb udarbejdes en grupperapport om kvalitetsmåling og kvalitetsintervention indenfor klinisk ernæring på hospital eller i primærsektoren. Dette forløb støttes med forelæsninger. Projektforløbet er meget lig de opgaver, som man må forvente at uddannede kandidater i klinisk ernæring vil blive ansat til at løse.

Forløbet er suppleret med formidling af grundlæggende viden om organisatoriske forhold og økonomistyring i sundhedsvæsenet.
Den mundtlige eksamen foregår med udgangspunkt i den udarbejdede grupperapport, således at den studerende ”forsvarer” sin egen rapport i én session og ”eksaminerer” en medstuderende i dennes rapport i en anden session. Udover formel viden vil evne til at skaffe merværdi gennem samtale blive bedømt.

Målbeskrivelser

Kurset er rettet mod senere funktioner som ledere og videreudviklere af faget

Viden:
- Nævne principper for konfliktløsning
- Nævne sundhedsvæsenets samarbejdsformer

Færdigheder:
- Planlægge og analysere kvalitetsmålinger og opstille en plan for forbedring
- Opstille program til evaluering af organisatioriske svagheder
- Finde og anvende regelsæt for almindelige administrative opgaver
- Udvise overblik over ledelsesmæssige principper

Kompetencer:
- Samarbejde med andre om at gennemføre et (teoretisk) kvalitetudviklingsprojekt
- Selvstændigt diskutere fordele og svagheder ved forskellige metoder til kvalitetsmåling og -forbedring
- Selvstændigt bedømme andres kvalitetsudvilklingsprojekter
- Evne at kunne skaffe merværdi til et kvalitetsprojekt via samtale/forhandling

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger 2 gange ugentligt ved ansatte samt eksterne specialister. Rapportudformning i grupper. Relation til andre kurser: Kurset er vidtgående uafhængigt af omkringliggende kurser, men er en forudsætning for, alle de studerende kan arbejde selvstændigt med specialet. Kurset er meget direkte rettet mod de studerendes senere funktioner som ledere.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 51
 • Teoretiske øvelser
 • 4
 • Projektarbejde
 • 108
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kursets grupper sammensættes på basis af en indledende, individuel test for gruppeegenskaber.

Gruppen vælger selv emne og der afholdes seancer, hvor de studerende fremlægger deres problemer for hinanden.

Den mundtlige eksamen varer 2 gange 30 minutter. I en seance er den studerende opponent til en anden studerende, der ”forsvarer” sit eget gruppearbejde. I næste runde ny rolle.Grupperapporten indgår i bedømmelsen, men vigtigst er den merværdi, der skabes via samtalen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Beskrivelse af eksamen: Mundtlig eksamen på basis af skriftlig rapport. Eksamen varer 2 x 30 minutter, hvor der er henholdsvis forsvar af egen rapport og eksamination i andres rapport. Kvaliteten af rapport indgår i bedømmelsen, og forsvar og opposition tæller ligeligt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se venligst "Målbeskrivelser"